Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Zakład Ubezpieczeń Społecznych druki do wypełnienia

ZUS ERN Inf Informacja do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy
Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o: rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS, rentę inwalidzką z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej. Jeżeli starasz się wyłącznie o zagraniczną rentę inwalidzką z państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpiecze
0
1946
ZUS EKL Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego – legitymacji osoby represjonowanej
Książkę inwalidy wojennego/wojskowego lub legitymację osoby represjonowanej wydaje się osobie uprawnionej na podstawie wniosku, który należy złożyć do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. Wniosek powinien zawierać wszys
0
1942
ZUS ZAS-55 (archiwalny) Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy
Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy przysługują na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010r. nr 77, poz.512 ze zm.). Zasiłek wyrównawczy z ty
0
1929
ZUS US-13 Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych - wersja papierowa
Wniosek ZUS US-13 może złożyć osoba, która nie posiada pracodawcy, który zgłosiłby zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych wnioskodawcy. Program pozwala na szybkie wypełnienie formularza, w którym wnioskodawca podaje swoje dane: PESEL, numer i serię dokumentu potwierdzającego
0
1920
ZUS UWDD Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek
Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE na podstawie art. 12.2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady
0
1912
ZUS RZS-U (archiwalny) Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłacanych skład. z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru skł. na ubezp. emerytalno-rentowe,w związku z otrzymanym zawiad. ZUS
Formularz zastąpił dotychczas obowiązujący druk ZUS-EZS-U. Wniosek o zwrot nadpłaty, należy złożyć we właściwej dla miejsca prowadzenia działalności Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS. Ubezpieczony składek może złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek, po stwier
1.5
1900
OUSM (ZUS-US-OPW-01) (archiwalny) Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem
Zgodnie z art. 39 ust. 1b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) ubezpieczony może wskazać osoby, które w przypadku jego śmierci będą uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na prowadzonym dla ubez
0
1896
ZUS ERN Inf (archiwalny) Informacja do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy
Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o: rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS, rentę inwalidzką z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej. Jeżeli starasz się wyłącznie o zagraniczną rentę inwalidzką z państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpiecze
0
1872
ZAS-HZU (2) Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
Organ podatkowy, który ustanowił hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, na wniosek właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, który zapłacił należności zabezpieczone tą hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym wydaje temu właścicielowi zaświadczenie o
0
1871
ZUS-EWNUU Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedłożeniu wniosku o zasiłek/świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu ubezpieczenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedłożeniu wniosku o zasiłek/świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu ubezpieczenia składany jest przez ubezpieczonego do Oddziału lub Inspektoratu ZUS. We wniosku należy podać dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyj
5.0
1857
PSZ-DKWO Wyk (archiwalny) Wykaz pracowników do wniosku o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (Covid-19 koronawirus)
Organizacja pozarządowa i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku prz
0
1845
ZUS RD-9 Wniosek o odstąpienie od zabezpieczenia
Wniosek RD-9 wypełnij, jeżeli chcesz, any ZUS odstąpił od zabezpieczenia na Twojej ruchomości lub nieruchomości. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to otrzymasz promesę z warunkami, jakie musiszspełnić, aby ZUS odstąpił od zabezpieczenia. We wniosku podaj adres do kor
0
1841
ZUS ERN-P inf (archiwalny) Informacja do wniosku o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
Wniosek ten możesz złożyć, jeśli masz przyznaną rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy na okres, który podany został w decyzji ZUS i ubiegasz się o ustalenie prawa do tej renty na dalszy okres. Do wniosku dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia, które lekarz może wystawić na
0
1823
ZUS US-36 Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego na podstawie: art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 - wersja papierowa
Na podstawie artykułu 18 rozporządzenia 987/2009 wniosek pracodawcy lub zainteresowanego o zastosowanie wydatków od przepisów art.11-15 rozporządzenia podstawowego składany jest, w miarę możliwości z wyprzedzeniem, do właściwej władzy lub organu wyznaczonego przez władzę tego pań
0
1807
PSZ-DKWO KR (archiwalny) Klauzula RODO do wniosku o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (Covid-19 koronawirus)
Organizacja pozarządowa i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku prz
4.0
1779
ZUS REM Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego - wersja papierowa
Wniosek ZUS REM składa się w przypadku gdy toczy się postępowanie egzekucyjne i został zajęty przez ZUS składnik majątkowy, a wnioskodawca chciałby aby ZUS zwolnił dany składnik spod egzekucji. ZUSPo rozpatrzeniu Twojego wniosku, wyda postanowienie o zwolnieniu lub odmowie zwolni
0
1770
ZUS RDO (archiwalny) (archialny) (Covid-19 koronawirus) WNIOSEK o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę - z wysyłką do PUE ZUS
Jeśli występują trudności w opłaceniu składek w następstwie COVID-19, to można skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Aby skorzyst
0
1768
ZUS Z-12 Inf (archiwalny) Informacja do wniosku o zasiłek pogrzebowy
Co załatwisz tym wnioskiem Gdy złożysz ten wniosek, ustalimy Twoje uprawnienia do zasiłku pogrzebowego i wysokość zasiłku. 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje Ci jeśli pokryłeś koszty pogrzebu: osoby, która miała prawo do emerytury lub renty, w tym członka rodziny takiej osoby,
5.0
1767
ZUS ROK Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość
Oświadczenie wypełnij, jeżeli starasz się o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i kosztów egzekucyjnych, w tym: rozłożenie na raty, utrzymania w mocy lub zmiany warunków układu ratalnego, odroczenia terminu płatności składki, utrzymania w mocy
0
1759
ZUS-PFRON RD-FPW-01 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę stanowi załącznik do każdego wniosku WN-U-A. Wniosek o udzielenie ulgi należy określić rodzaj pomocy, o jaką podatnik występuje: pomoc de minimis lub pomoc inna niż minimis. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis nal
0
1758
Strona 13 z 53

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.