Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Zakład Ubezpieczeń Społecznych druki do wypełnienia

PSZ-DKWO Zest (archiwalny) Zestawienie źródeł umowy do wniosku o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (Covid-19 koronawirus)
Organizacja pozarządowa i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku prz
0
1750
ZUS US-36 Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego na podstawie: art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 - z wysyłką do PUE ZUS
Na podstawie artykułu 18 rozporządzenia 987/2009 wniosek pracodawcy lub zainteresowanego o zastosowanie wydatków od przepisów art.11-15 rozporządzenia podstawowego składany jest, w miarę możliwości z wyprzedzeniem, do właściwej władzy lub organu wyznaczonego przez władzę tego pań
0
1747
ZUS EPD-17 Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy - wersja papierowa
Wniosek składany jest przez osobę zainteresowaną do Oddziału lub Inspektoratu ZUS wypłacającego świadczenie. We wniosku należy podać dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne osoby zainteresowanej (PESEL lub w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dowo
0
1741
ZUS EROP Inf (archiwalny) Informacja do oświadczenia o osiąganiu przychodu
Oświadczenie o osiąganiu przychodu Wypełnij ten formularz oświadczenia, jeśli jako osoba uprawniona do: wcześniejszej emerytury, – emerytury pomostowej, – nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, – renty z tytułu niezdolności do pracy, – renty rodzi
0
1735
ZUS ZAS-53 (archiwalny) Wniosek o zasiłek chorobowy
Zasiłek chorobowy przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.). Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkie
0
1711
ZUS US-31 Informacja w celu wydania zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej - wersja papierowa
Deklaracja ZUS US-31 obowiązuje od dnia 29 czerwca 2018 r. i może go złożyć osoba starająca się o wydanie zaświadczenia A1 w związku z pracą najemną w Polsce i pracą na własny rachunek wykonywaną w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii. W deklaracji wnioskodawca wyka
0
1695
ZAS-S (4) Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy
Organ podatkowy na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą, wydaje zaświadczenie o wysokości znanych temu organowi zobowiązań spadkodawcy wymienionych w art. 98 § 1 i 2. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
0
1694
ZUS PL-USA 4 Wniosek o polską emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy (Request for polish retirement – annuity for inability to work)
1 marca 2009 r. weszła w życie Umowa o zabezpieczeniu społecznymmiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Umowa dotyczy uprawnień osób, które podlegają lub podlegały ubezpieczeniom społecznym w jednym lub obu państwach (Polsce i USA), jak również osób wywodz
5.0
1673
ZUS US-30 Wniosek o zaświadczenie A1 - osoba zatrudniona na pokładzie statku - z wysyłką do PUE ZUS
Wniosek US-30 składany jest w celu uzyskania zaświadczenia A-1 (z związku z pracą najemną lub na własny rachunek). Deklarację może złożyć pracodawca dla pracownika lub osoby, która wykonuje pracę na własny rachunek na pokładzie statku na morzu, pod polską banderą. W formularzu n
0
1671
ZUS EDS (archiwalny) (Covid-19 koronawirus) Wniosek o dodatek solidarnościowy w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 - z wysyłką do PUE ZUS
O świadczenie w ramach działań antykryzysowych w postaci dodatku solidarnościowego mogą ubiegać się osoby, które po 15 marca 2020 r. utraciły pracę lub ich umowa wygasła (w następstwie COVID-19). Dodatek w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 marca, maksymalnie przez 3 miesiące. Ab
0
1666
ZUS ESP Inf Informacja do wniosku o świadczenie przedemerytalne
Wniosek o świadczenie przedemerytalne można złożyć w każdej placówce ZUS, jednakże: wniosek ten rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt stały, jeśli nie masz adresu zamieszkania w
0
1654
ZUS OOUZ Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U.Nr 45, poz.391) obowizkowi ubezpieczenia zdrowotnego Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowi
0
1645
ZPoWP Zawiadomienie pracodawcy/zleceniodawcy o wysokości przychodu emeryta/rencisty
Płatnicy składek, którzy zatrudniają na umowę o pracę czy umowę zlecenia osoby pobierające emeryturę lub rentę obowiązani są przygotować do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku do ZUS zaświadczenie o uzyskanych przychodach za rok poprzedni.Informacja dotyczy przych
0
1641
ZUS ZAS-55 (archiwalny) Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy - wersja papierowa
Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy przysługują na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010r. nr 77, poz.512 ze zm.). Zasiłek wyrównawczy z ty
0
1632
ZUS US-30 Wniosek o zaświadczenie A1 - osoba zatrudniona na pokładzie statku - wersja papierowa
Wniosek US-30 składany jest w celu uzyskania zaświadczenia A-1 (z związku z pracą najemną lub na własny rachunek). Deklarację może złożyć pracodawca dla pracownika lub osoby, która wykonuje pracę na własny rachunek na pokładzie statku na morzu, pod polską banderą. W formularzu n
0
1609
ZUS OL-3 Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej
Wniosek OL-3 należy wypełnić, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać kopię orzeczenia lekarskiego, które wydali lekarz orzecznik lub komisja lekarska. Kopia będzie poświadczona za zgodność z oryginałem. 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola wyboru zaznacz znakiem X 3. Wypełnij kolorem
4.0
1605
ZUS ERRZ Załącznik do wniosku o rentę rodzinną dla osób, które ubiegają się o rentę rodzinną z zagranicznej instytucji państw UE/ EFTA
Formularz stanowi załącznik do wniosku o rentę rodziną. Przeznaczony dla osób, które ubiegają się o rentę z zagranicznej instytucji państw UE/ EFTA. Na załączniku podaje się dane wnioskodawcy oraz dodatkowe dane osoby zmarłej, czyli zagraniczne numery ubezpieczeń wraz z podaniem
0
1582
ZUS OL-FZLA (archiwalny) Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
W celu uzyskania upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich na formularzach ZUS ZLA lekarz, lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer powinni wystąpić do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS z wnioskiem o jego udzielenie. Powinni oni także złożyć pisemne oświadczenie
0
1577
ZUS RP-2 (archiwalny) Wniosek o rentę rodzinną
Wniosek ZUS RP-2 Wniosek o rentę rodzinną stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie renty rodzinnej. Złożenie po dniu 31 grudnia 2008 r. wniosku o rentę rodzinną po ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. j
0
1568
ZUS REZ Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego - wersja papierowa
Wypełnij ten wniosek, jeżeli toczy się wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne i chcesz, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesił je. Po rozpatrzeniu Twojego wniosku, ZUS wyda postanowienie o zawieszeniu lub odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Na wniosku należy:
0
1565
Strona 14 z 53

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.