Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Zakład Ubezpieczeń Społecznych druki do wypełnienia

ZUS ZAS-12 (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składek dotyczy ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
Zaświadczenie może zostać złożone przez pracodawcę (nazywanego tu płatnikiem składek) od 21 sierpnia 2018 r. dla celów ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego dla pracownika/ubezpieczonego, za dalszy okres jego nieprzerwanej zdolności do pracy/ sprawowania opieki.
0
3616
ZUS ERP-6 zal (archiwalny) Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych - załącznik
Formularz należy dołączyć do wniosku o: emeryturę, emeryturę pomostową, emeryturę częściową, rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenie przedemerytalne, ustalenie kapitału początkowego, rentę rodzinną jeżeli osoba zmarła
4.0
3607
ZUS ZAS-12 (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składek dotyczy ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
Zaświadczenie może zostać złożone przez pracodawcę (nazywanego tu płatnikiem składek) od 21 sierpnia 2018 r. dla celów ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego dla pracownika/ubezpieczonego, za dalszy okres jego nieprzerwanej zdolności do pracy/ sprawowania opieki.
0
3596
ZUS ZPW Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku - wersja papierowa
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku należy wypełnić w przypadku, gdy osoba chce otrzymać zaświadczenie: o prawie do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, o kwotach świadczeń, które zostały wypłacone przez ZUS, o tym, że ZUS otrzymał wniosek o ś
5.0
3572
ZUS ESUN (archiwalny) Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - wersja papierowa
Świadczenie uzupełniające można otrzymać, jeśli wnioskodawca: ukończył 18 lat, jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodz
5.0
3557
OZ Oświadczenie zleceniobiorcy (od 01.07.2023r.)
Pojęciem ściśle związanym z samą treścią umowy zlecenia jest tzw.oświadczenie zleceniobiorcy. To dokument, w którym osoba wykonująca zlecenie wyjaśnia swoją pozycję prawną, podatkową oraz to, jakie tytuły ubezpieczeniowe posiada i które konkretnie składki - o ile w ogóle - opłaca
0
3515
ZUS ER-13 Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS
Zaświadczenie w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS wydawany jest przez organ na żądanie świadczeniobiorcy, który składa wniosek w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej w celu wydania zaświadczenia w sprawie emerytury,
2.0
3480
ZUS ERP-15 Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
Wniosek ERP-15 jest formularzem dla osób, które starają się o przyznacznie świadczenia w drodze wyjątku przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym wykazują informacje o stanie rodzinnym, majątkowym i sytuacji materialnej. Wnioskodawca ma obowiązek dostarczenia, w
0
3473
ZUS RSU Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
Wypełnij ten wniosek, jeżeli: jesteś lub byłeś płatnikiem składek, odpowiadasz za zadłużenie, np. jako spadkobierca lub osoba trzecia, i chcesz, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzył Twój wniosek o umorzenie należności z tytułu składek. Za pomocą tego wniosku możesz
1.5
3465
ZUS Z-17 (archiwalny) Karta zasiłkowa
Zakład pracy zobowiązany jest, jako płatnik wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, prowadzić ewidencję wypłacanych zasiłków społecznych z tytułu czasowej niezdolności pracownika do pracy. Zobowiązanie dotyczy zarówno zatrudnionych, po
0
3440
ZUS OL-9A Informacja o miejscach leczenia
Formularz OL-9A składany do ZUS w celu pozyskania dokumentacji medycznej, niezbędnej do wydania orzeczenia. Na druku należy podać: dane osoby ubezpieczonej, adres zamieszkaniaosoby ubezpieczonej, informacje dotyczące placówek służby zdrowia (podać nazwę i adres placówki służ
4.0
3407
ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek
Formularz ZUS ZIPA należy wypełnić w celu: zgłoszenia zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej podanych w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, zgłoszenia zmiany/korekty danych i
3.0
3375
IROU-zal Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - załącznik
Formularz IROU-zal stanowi załącznik do Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej, który należy dołączyć do informacji w przypadku, gdy występuje więcej niż dwa okresy rozliczeniowe dla danego ubezpieczonego. Od 1 listopada 2013 druk RMUA zostaje zastąpiony dwoma formularzami:
1.0
3342
ZUS EWG-W Wskazanie / zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej
Za pomocą tego formularza możesz: po raz pierwszy dokonać wskazania jednej lub kilku osób, jako osób uposażonych, które w razie Twojej śmierci, nabędą prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego, zwanego „wypłatą gwarantowaną”, zmienić poprzednią dyspozycję, po
0
3238
ZUS ROP Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
ZUS ROP to obowiązujący od dnia 1 grudnia 2017 r. wniosek, który zastąpił dotychczasową deklarację ZUS-RD-OOP-01. Oświadczenie może złożyć osoba starająca się o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i kosztów egzekucyjnych, w tym: a) rozłożenie na r
0
3234
OoOR (archiwalny) Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy/na podstawie decyzji państwowego inspektora
Od 1 kwietnia 2020 r. osoba poddana obowiązkowej kwarantannie, która przekroczyła granicę po 31 marca 2020 r., odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi [2]. To oznacza, że za okres obowiązkowej kwarantanny osoby te mają prawo do świadczeń z tytułu ch
5.0
3210
ZUS ZUR (archiwalny) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
Wniosek ZUS ZUR wypełnia się w przypadku, gdy osoba ubiega się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, jeśli o zasiłek macierzyński za okres tego urlopu występuje się w trakcie wypłaty zasiłku macierzyńskiego albo po przerwie w jego pobieraniu. We wnios
0
3203
ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek - z wysyłką do PUE ZUS
Formularz ZUS ZBA należy wypełnić w celu zawiadomienia o: rachunkach bankowych płatnika składek, nowym rachunku bankowym, zamknięciu dotychczasowego rachunku, zmianie/korekcie danych dotyczących rachunku bankowego w tym celu płatnik zobowiązany jest wypełnić blok III, w kt
0
3201
ZUS URU (archiwalny) Reklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
Formularz ZUS URU powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne osoby zainteresowanej (PESEL, NIP, nazwisko, imię pierwsze) oraz dane adresowe. Przyczyny reklamacji wymienione na formularzu: brak informacji, otrzymanie więcej niż j
0
3166
ZUS RDZ (archiwalny) (Covid-19 koronawirus) WNIOSEK o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r - załącznik do wniosku elektronicznego
Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracuj
0
3158
Strona 9 z 53

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.