Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

ZUS, KRUS i ubezpieczenia druki do wypełnienia

ZUS EUZ Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy
ZUS EUZ to wniosek, za pomocą którego możliwe jest zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wskazanych członków rodziny lub ich wyrejestrowanie (jeśli członek lub członkowie zostali uprzednio zgłoszeni do ubezpieczenia). W myśl informacji zawartej do wniosku, za członków rodziny u
0
6415
ZUS EZP (archiwalny) Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce - wersja papierowa
Wypełnij ten wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz: zgłosić nam zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego, – zgłosić, żebyśmy przekazywali Twoje świadczenie na rachunek bankowy. Na podstawie tego wniosku zmienimy Twoje dane w ZUS. Jeśli mieszkasz za
0
6370
ZUS RZS-P Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek
Formularz RZS-P zastąpił drukZUS-EZS-P. Wniosek o zwrot nadpłaty, należy złożyć we właściwej dla miejsca prowadzenia działalności Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS. Płatnik składek może złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek, po stwierdzeniu przez Zakład, że
1.5
6354
ZUS ZAS-53 (archiwalny) Wniosek o zasiłek chorobowy - wersja papierowa
ZAS-53 jest wnioskiem składanym dla przyznania zasiłku chorobowego na podstawie otrzymanego w formie elektronicznej zwolnienia lekarskiego za dalszy okres nieprzerwanej zdolności do pracy lub również w przypadku zachorowania po ustaniu zatrudnienia/tytułu ubezpieczenia (na podsta
0
6188
ZUS ZCZ Wniosek o zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej - wersja papierowa
ZUS ZCZ jestwnioskiem o zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej. Zasiłek chorobowy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej przysługuje, jeśli niezdolność do pracy z powodu choroby trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni i powstała w ciągu: 14 dni
0
6041
KRUS ZO-1/03/2021 (Covid-19 koronawirus) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
Wniosek ten wypełnia osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników ubiegająca się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad: dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno
2.8
5960
Ood (ZUS) Odwołanie od decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Odwołanie od decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Odwołania od decyzji ZUS rozpatruje sąd powszechny pracy i ubezpieczeń społecznych. Sprawy procedury związanej z prowadzeniem tego typu postępowań określone są w art. 459 – 477(16) ustawy z dnia z dnia 17 l
3.0
5929
ZUS RSP-D (archiwalny) Korekta wniosku o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (wniosek złożony przed 01.07.2020)
Nowy wniosek RSP-D Korekta wniosku składasz wyłącznie papierowo jeżeli zmiana dotyczy wniosku złożonego przed 1 lipca 2020 r. W takim przypadku musisz złożyć korektę wniosku o świadczenie postojowe dla działalności. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospod
0
5872
ZUS RZS-P Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek - wersja papierowa
Formularz RZS-P zastąpił drukZUS-EZS-P. Wniosek o zwrot nadpłaty, należy złożyć we właściwej dla miejsca prowadzenia działalności Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS. Płatnik składek może złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek, po stwierdzeniu przez Zakład, że
0
5847
ZUS ZAS-12 (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składek dotyczy ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
Zaświadczenie może zostać złożone przez pracodawcę (nazywanego tu płatnikiem składek) od 21 sierpnia 2018 r. dla celów ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego dla pracownika/ubezpieczonego, za dalszy okres jego nieprzerwanej zdolności do pracy/ sprawowania opieki.
0
5819
ZUS Z-12 (archiwalny) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego - wersja papierowa
Co załatwisz tym wnioskiem Gdy złożysz ten wniosek, ustalimy Twoje uprawnienia do zasiłku pogrzebowego i wysokość zasiłku. 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje Ci jeśli pokryłeś koszty pogrzebu: osoby, która miała prawo do emerytury lub renty, w tym członka rodziny takiej osoby,
0
5725
ZUS Z-12 (archiwalny) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
Co załatwisz tym wnioskiem Gdy złożysz ten wniosek, ustalimy Twoje uprawnienia do zasiłku pogrzebowego i wysokość zasiłku. 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje Ci jeśli pokryłeś koszty pogrzebu: osoby, która miała prawo do emerytury lub renty, w tym członka rodziny takiej osoby,
0
5662
KRUS SR-20 Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy
Wnioskodawca zamieszkały w Polsce, posiadający okresy ubezpieczenia za granicą i w Polsce, który ubiega się o przyznanie emerytury rolniczej, powinien złożyć wniosek o to świadczenie na obowiązującym formularzu KRUS SR-20. Do tego formularza wnioskodawca, zamiast krajowego formul
3.4
5505
ZUS PR-4 Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeń
Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób ubezpieczonych: zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia choroboweg
5.0
5497
ZUS ENS Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych - wersja papierowa
ZUS ENS to deklaracja umożliwiająca staranie się o niewypłacone świadczenia emerytalno-rentowe po osobie zmarłej, której to świadczenia te przysługują do dnia śmierci. Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia i zastąpił dotychczasowy formularz ZUS Rp-18. Do wniosku została dołącz
1.0
5480
EKUZ (prac) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym państwie UE/EFTA
Wniosek przeznaczony jest dla osób ubezpieczonych w NFZ oraz członków ich rodzin, których wyjazd do innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA związany jest z poszukiwaniem pracy, wykonywaniem pracy, w tym wykonywaniem zadań służbowych na polecenie pracodawcy oraz z pracą w
0
5442
IROU Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej (IMIR)
Od 1 listopada 2013 druk RMUA zostaje zastąpiony dwoma formularzami: Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej oraz Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 1101)). Od 2012 roku
0
5420
OoSON (archiwalny) Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której dziecko uczęszcza albo w okresie niemożności sprawowania opieki nad dziecki
0
5333
ZUS US-35 Wniosek o zmianę danych zawartych w wydanym formularzu A1/E101 lub anulowanie zaświadczenia - wersja papierowa
Wniosek US-35 należy złożyć, gdy zaszły zmiany w odniesieniu do zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym: praca za granicą nie doszła do skutku, okres pracy za granicą uległ zmianie, miejsce wykonywania pracy za granicą uległo zmianie. Do wniosku należy dołączyć formularz
4.3
5319
ZUS US-10 (archiwalny) Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe
Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe Instrukcja wypełniania Jesteś osobą, która utraciła dobrowolne ubezpieczenie (emerytalne i rentowe albo chorobowe), ponieważ składka została opłacona po terminie lub w niep
0
5305
Strona 6 z 62

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.