Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS F-01/I-01 (2020) (archiwalny) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17842826</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_1>[nazwaPelna]</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>[ulica]</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>[nr domu]</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>[poczta]</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2>[REGON]</p0_2>
       <p0_3>1 / 2 / 3 / 4</p0_3>
       <p0_4>[Mail]</p0_4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p0_5>[mailPrzedst]</p0_5>
       <p0_7>[Telefon]</p0_7>
       <p0_7_1>[miejscowość]</p0_7_1>
       <p0_7_2>[data]</p0_7_2>
       <p1_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_2>
       <p1_1_3_subfield_1>[Wpisz przychody ze sprzedaży na eksport Pole p1_1_3 = ograniczDo(p1_1_3_subfield_1,p1_1_2) ]</p1_1_3_subfield_1>
       <p1_1_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_4>
       <p1_1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_5>
       <p1_1_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_6>
       <p1_1_7_subfield_1>[Wpisz przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów na eksport Pole p1_1_7 = ograniczDo(p1_1_7_subfield_1,p1_1_6) ]</p1_1_7_subfield_1>
       <p1_1_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_9>
       <p1_1_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_10>
       <p1_1_11_subfield_1>[Wpisz koszty zużycia energii Pole p1_1_11 = ograniczDo(p1_1_11_subfield_1,p1_1_10) ]</p1_1_11_subfield_1>
       <p1_1_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_12>
       <p1_1_13_subfield_1>[Wpisz koszty usług obcych zakupionych w celu odsprzedaży (podwykonawstwo) Pole p1_1_13 = ograniczDo(p1_1_13_subfield_1,p1_1_12) ]</p1_1_13_subfield_1>
       <p1_1_14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_14>
       <p1_1_15_subfield_1>[Wpisz koszty podatku akcyzowego Pole p1_1_15 = ograniczDo(p1_1_15_subfield_1,p1_1_14) ]</p1_1_15_subfield_1>
       <p1_1_16_subfield_1>[Wpisz koszty ze sprzedaży produktów Pole p1_1_16 = ograniczDo(p1_1_16_subfield_1,p1_1_15) ]</p1_1_16_subfield_1>
       <p1_1_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_17>
       <p1_1_18_subfield_1>[Wpisz koszty ze stosunku pracy Pole p1_1_18 = ograniczDo(p1_1_18_subfield_1,p1_1_17) ]</p1_1_18_subfield_1>
       <p1_1_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_19>
       <p1_1_20_subfield_1>[Wpisz kwotę składki z tytułu ubezpieczeń społecznych Pole p1_1_20 = ograniczDo(p1_1_20_subfield_1,p1_1_19) ]</p1_1_20_subfield_1>
       <p1_1_21_subfield_1>[Wpisz kwotę wydatków z tytułu szkolenia pracowników Pole p1_1_21 = ograniczDo(p1_1_21_subfield_1,p1_1_19-p1_1_20) ]</p1_1_21_subfield_1>
       <p1_1_22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_22>
       <p1_1_23_subfield_1>[Wpisz koszty podróży służbowych Pole p1_1_23 = ograniczDo(p1_1_23_subfield_1, p1_1_22-p1_1_24) ]</p1_1_23_subfield_1>
       <p1_1_24_subfield_1>[Wpisz koszty składek z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych Pole p1_1_24 = ograniczDo(p1_1_24_subfield_1, p1_1_22-p1_1_23) ]</p1_1_24_subfield_1>
       <p1_1_25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_25>
       <p1_1_29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_29>
       <p1_1_30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_30>
       <p1_1_31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_31>
       <p1_1_32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_32>
       <p1_1_33_subfield_1>[Wpisz przychody rozwiązanych rezerw Pole p1_1_33 = ograniczDo(p1_1_33_subfield_1,p1_1_32) ]</p1_1_33_subfield_1>
       <p1_1_35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_35>
       <p1_1_36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_36>
       <p1_1_37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_37>
       <p1_1_38_subfield_1>[Wpisz kwotę rezerwy na przyszłe zobowiązania Pole p1_1_38 = ograniczDo(p1_1_38_subfield_1,p1_1_37) ]</p1_1_38_subfield_1>
       <p1_1_39_subfield_1>[Wpisz kwotę odpisanych wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych) Pole p1_1_39 = ograniczDo(p1_1_39_subfield_1,p1_1_37-p1_1_38) ]</p1_1_39_subfield_1>
       <p1_1_43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_43>
       <p1_1_44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_44>
       <p1_1_45_subfield_1>[Wpisz odsetki od udzielonych pożyczek i lokat terminowych Pole p1_1_45 = ograniczDo(p1_1_45_subfield_1,p1_1_44) ]</p1_1_45_subfield_1>
       <p1_1_46_subfield_1>[Wpisz przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom) Pole p1_1_46 = ograniczDo(p1_1_46_subfield_1,p1_1_45) ]</p1_1_46_subfield_1>
       <p1_1_47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_47>
       <p1_1_48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_48>
       <p1_1_49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_49>
       <p1_1_50_subfield_1>[Wpisz nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi Pole p1_1_50 = ograniczDo(p1_1_50_subfield_1,p1_1_49) ]</p1_1_50_subfield_1>
       <p1_1_52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_52>
       <p1_1_53_subfield_1>[Wpisz odsetki od kredytów i pożyczek Pole p1_1_53 = ograniczDo(p1_1_53_subfield_1,p1_1_52) ]</p1_1_53_subfield_1>
       <p1_1_54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_54>
       <p1_1_55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_55>
       <p1_1_56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_56>
       <p1_1_57_subfield_1>[Wpisz nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi Pole p1_1_57 = ograniczDo(p1_1_57_subfield_1,p1_1_56)&#10; ]</p1_1_57_subfield_1>
       <p1_1_61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_61>
       <p1_1_62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_62>
       <p1_1_63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_63>
       <p1_1_66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_66>
       <p1_1_67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_67>
       <p1_1_68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_68>
       <p1_1_69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_69>
       <p1_1_70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_70>
       <p1_1_71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_71>
       <p1_1_72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_72>
       <p1_1_73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_73>
       <p1_1_74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_74>
       <p1_1_75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_1_75>
       <p1_1_76>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_1_76>
       <p1_1_77>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_77>
       <p1_2_1_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_1_1>
       <p1_2_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_1_2>
       <p1_2_2_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_2_1>
       <p1_2_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_2_2>
       <p1_2_3_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_3_1>
       <p1_2_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_3_2>
       <p1_2_6_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_6_1>
       <p1_2_6_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_6_2>
       <p1_2_7_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_7_1>
       <p1_2_7_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_7_2>
       <p1_2_8_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_8_1>
       <p1_2_8_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_8_2>
       <p1_2_9_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_9_1>
       <p1_2_9_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_9_2>
       <p1_2_10_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_10_1>
       <p1_2_10_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_10_2>
       <p1_2_11_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_11_1>
       <p1_2_11_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_11_2>
       <p1_2_12_1_subfield_1>[Wpisz należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty) Pole p1_2_12_1 = ograniczDo(p1_2_12_1_subfield_1,p1_2_11_1-p1_2_13_1) ]</p1_2_12_1_subfield_1>
       <p1_2_12_2_subfield_1>[Wpisz należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty) Pole p1_2_12_2 = ograniczDo(p1_2_12_2_subfield_1,p1_2_11_2-p1_2_13_2) ]</p1_2_12_2_subfield_1>
       <p1_2_13_1_subfield_1>[Wpisz należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych Pole p1_2_13_1 = ograniczDo(p1_2_13_1_subfield_1,p1_2_11_1-p1_2_12_1) ]</p1_2_13_1_subfield_1>
       <p1_2_13_2_subfield_1>[Wpisz należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych Pole p1_2_13_2 = ograniczDo(p1_2_13_2_subfield_1,p1_2_11_2-p1_2_12_2) ]</p1_2_13_2_subfield_1>
       <p1_2_14_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_14_1>
       <p1_2_14_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_14_2>
       <p1_2_15_1_subfield_1>[Wpisz kwotę krótkoterminowych aktywów finansowych Pole p1_2_15_1 = ograniczDo(p1_2_15_1_subfield_1,p1_2_14_1) ]</p1_2_15_1_subfield_1>
       <p1_2_15_2_subfield_1>[Wpisz kwotę krótkoterminowych aktywów finansowych Pole p1_2_15_2 = ograniczDo(p1_2_15_2_subfield_1,p1_2_14_2) ]</p1_2_15_2_subfield_1>
       <p1_2_16_1_subfield_1>[Wpisz kwotę środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych Pole p1_2_16_1 = ograniczDo(p1_2_16_1_subfield_1,p1_2_15_1) ]</p1_2_16_1_subfield_1>
       <p1_2_16_2_subfield_1>[Wpisz kwotę środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych Pole p1_2_16_2 = ograniczDo(p1_2_16_2_subfield_1,p1_2_15_2) ]</p1_2_16_2_subfield_1>
       <p1_2_17_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_17_1>
       <p1_2_17_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_17_2>
       <p1_2_18_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_18_1>
       <p1_2_18_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_18_2>
       <p1_2_19_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_19_1>
       <p1_2_19_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_2_19_2>
       <p1_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_2>
       <p1_3_3_subfield_1>[Wpisz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pole p1_3_3 = ograniczDo(p1_3_3_subfield_1,p1_3_2) ]</p1_3_3_subfield_1>
       <p1_3_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_4>
       <p1_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_5>
       <p1_3_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_6>
       <p1_3_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_7>
       <p1_3_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_8>
       <p1_3_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_9>
       <p1_3_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_10>
       <p1_3_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_11>
       <p1_3_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_12>
       <p1_3_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_13>
       <p1_3_14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_3_14>
       <p2_1_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_1_1>
       <p2_1_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_1_2>
       <p2_1_2_1_subfield_1>[Wpisz liczbę środków trwałych podlegających ulepszeniu Pole p2_1_2_1 = ograniczDo(p2_1_2_1_subfield_1,p2_1_1_1) ]</p2_1_2_1_subfield_1>
       <p2_1_2_2_subfield_1>[Wpisz wartość środków trwałych podlegających ulepszeniu Pole p2_1_2_2 = ograniczDo(p2_1_2_2_subfield_1,p2_1_1_2) ]</p2_1_2_2_subfield_1>
       <p2_2_2_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_2_1>
       <p2_2_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_2_3>
       <p2_2_3_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_3_1>
       <p2_2_3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_3_3>
       <p2_2_4_1_subfield_1>[Wpisz nakłady na melioracje szczegółowe (rodzaj 226) Pole p2_2_4_1 = ograniczDo(p2_2_4_1_subfield_1,p2_2_3_1) ]</p2_2_4_1_subfield_1>
       <p2_2_4_3_subfield_1>[Wpisz nakłady na melioracje szczegółowe (rodzaj 226) Pole p2_2_4_3 = ograniczDo(p2_2_4_3_subfield_1,p2_2_3_3) ]</p2_2_4_3_subfield_1>
       <p2_2_5_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_5_1>
       <p2_2_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_5_2>
       <p2_2_5_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_5_3>
       <p2_2_6_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_6_1>
       <p2_2_6_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_6_2>
       <p2_2_6_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_6_3>
       <p2_2_7_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_7_1>
       <p2_2_7_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_7_2>
       <p2_2_7_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_7_3>
       <p2_2_8_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_8_1>
       <p2_2_8_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_8_2>
       <p2_2_8_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_8_3>
       <p2_2_9_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_9_1>
       <p2_2_10_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_10_1>
       <p2_2_10_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_10_2>
       <p2_2_11_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_11_1>
       <p2_2_13_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_13_1>
       <p2_2_14_1_subfield_1>[Wpisz nakłady na oprogramowanie komputerowe Pole p2_2_14_1 = ograniczDo(p2_2_14_1_subfield_1,p2_2_13_1-p2_2_15_1-p2_2_16_1) ]</p2_2_14_1_subfield_1>
       <p2_2_15_1_subfield_1>[Wpisz nakłady na dokumentację i projekty zagospodarowania złóż Pole p2_2_15_1 = ograniczDo(p2_2_15_1_subfield_1,p2_2_13_1-p2_2_14_1-p2_2_16_1) ]</p2_2_15_1_subfield_1>
       <p2_3_1_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_3_1_1>
       <p2_3_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_3_1_2>
       <p2_2_16_1_subfield_1>[Wpisz nakłady na koncesje i licencje (bez oprogramowania komuperowego) Pole p2_2_16_1 = ograniczDo(p2_2_16_1_subfield_1,p2_2_13_1-p2_2_14_1-p2_2_15_1) ]</p2_2_16_1_subfield_1>
       <p2_2_17_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_17_1>
       <p2_3_2_1_subfield_1>[Wpisz wartość środków transportu (grupa 7) Pole p2_3_2_1 = ograniczDo(p2_3_2_1_subfield_1,p2_3_1_1) ]</p2_3_2_1_subfield_1>
       <p2_3_2_2_subfield_1>[Wpisz wartość środków transportu (grupa 7) Pole p2_3_2_2 = ograniczDo(p2_3_2_2_subfield_1,p2_3_1_2) ]</p2_3_2_2_subfield_1>
       <p2_2_18_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_18_1>
       <p2_2_19_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_19_1>
       <p2_3_3_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_3_3_1>
       <p2_3_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_3_3_2>
       <p2_2_20_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_20_1>
       <p2_2_21_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_21_1>
       <p2_3_4_1_subfield_1>[Wpisz wartość środków transportu (grupa 7) Pole p2_3_4_1 = ograniczDo(p2_3_4_1_subfield_1,p2_3_3_1) ]</p2_3_4_1_subfield_1>
       <p2_3_4_2_subfield_1>[Wpisz wartość środków transportu (grupa 7) Pole p2_3_4_2 = ograniczDo(p2_3_4_2_subfield_1,p2_3_3_2) ]</p2_3_4_2_subfield_1>
       <p0_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_10_1>
       <p0_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_10_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS F-01/I-01 (2020)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17842826</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_1>Pełna nazwa testowa</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>Poznań</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>Strzelecka</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>1</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>1</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>61-155</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>Poznań</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2>773461194</p0_2>
       <p0_3>1</p0_3>
       <p0_4>test@test.pl</p0_4>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p0_5>krzysztof@kowalczyk.pl</p0_5>
       <p0_7>500600400</p0_7>
       <p0_7_1>Poznań</p0_7_1>
       <p0_7_2>30-10-1990</p0_7_2>
       <p1_1_2>1</p1_1_2>
       <p1_1_3_subfield_1>1</p1_1_3_subfield_1>
       <p1_1_4>1</p1_1_4>
       <p1_1_5>1</p1_1_5>
       <p1_1_6>1</p1_1_6>
       <p1_1_7_subfield_1>1</p1_1_7_subfield_1>
       <p1_1_9>1</p1_1_9>
       <p1_1_10>1</p1_1_10>
       <p1_1_11_subfield_1>1</p1_1_11_subfield_1>
       <p1_1_12>1</p1_1_12>
       <p1_1_13_subfield_1>1</p1_1_13_subfield_1>
       <p1_1_14>1</p1_1_14>
       <p1_1_15_subfield_1>1</p1_1_15_subfield_1>
       <p1_1_16_subfield_1>1</p1_1_16_subfield_1>
       <p1_1_17>1</p1_1_17>
       <p1_1_18_subfield_1>1</p1_1_18_subfield_1>
       <p1_1_19>1</p1_1_19>
       <p1_1_20_subfield_1>1</p1_1_20_subfield_1>
       <p1_1_21_subfield_1>1</p1_1_21_subfield_1>
       <p1_1_22>1</p1_1_22>
       <p1_1_23_subfield_1>1</p1_1_23_subfield_1>
       <p1_1_24_subfield_1>1</p1_1_24_subfield_1>
       <p1_1_25>1</p1_1_25>
       <p1_1_29>1</p1_1_29>
       <p1_1_30>1</p1_1_30>
       <p1_1_31>1</p1_1_31>
       <p1_1_32>1</p1_1_32>
       <p1_1_33_subfield_1>1</p1_1_33_subfield_1>
       <p1_1_35>1</p1_1_35>
       <p1_1_36>1</p1_1_36>
       <p1_1_37>1</p1_1_37>
       <p1_1_38_subfield_1>1</p1_1_38_subfield_1>
       <p1_1_39_subfield_1>1</p1_1_39_subfield_1>
       <p1_1_43>1</p1_1_43>
       <p1_1_44>1</p1_1_44>
       <p1_1_45_subfield_1>1</p1_1_45_subfield_1>
       <p1_1_46_subfield_1>1</p1_1_46_subfield_1>
       <p1_1_47>1</p1_1_47>
       <p1_1_48>1</p1_1_48>
       <p1_1_49>1</p1_1_49>
       <p1_1_50_subfield_1>1</p1_1_50_subfield_1>
       <p1_1_52>10</p1_1_52>
       <p1_1_53_subfield_1>1</p1_1_53_subfield_1>
       <p1_1_54>1</p1_1_54>
       <p1_1_55>1</p1_1_55>
       <p1_1_56>1</p1_1_56>
       <p1_1_57_subfield_1>1</p1_1_57_subfield_1>
       <p1_1_61>9</p1_1_61>
       <p1_1_62>10</p1_1_62>
       <p1_1_63>2</p1_1_63>
       <p1_1_66>10</p1_1_66>
       <p1_1_67>10</p1_1_67>
       <p1_1_68>5</p1_1_68>
       <p1_1_69>1</p1_1_69>
       <p1_1_70>1</p1_1_70>
       <p1_1_71>3</p1_1_71>
       <p1_1_72>1</p1_1_72>
       <p1_1_73>1</p1_1_73>
       <p1_1_74>1</p1_1_74>
       <p1_1_75>10</p1_1_75>
       <p1_1_76>10</p1_1_76>
       <p1_1_77>10</p1_1_77>
       <p1_2_1_1>4</p1_2_1_1>
       <p1_2_1_2>4</p1_2_1_2>
       <p1_2_2_1>1</p1_2_2_1>
       <p1_2_2_2>1</p1_2_2_2>
       <p1_2_3_1>1</p1_2_3_1>
       <p1_2_3_2>1</p1_2_3_2>
       <p1_2_6_1>1</p1_2_6_1>
       <p1_2_6_2>1</p1_2_6_2>
       <p1_2_7_1>0.5</p1_2_7_1>
       <p1_2_7_2>0.5</p1_2_7_2>
       <p1_2_8_1>0.5</p1_2_8_1>
       <p1_2_8_2>0.5</p1_2_8_2>
       <p1_2_9_1>0.5</p1_2_9_1>
       <p1_2_9_2>0.5</p1_2_9_2>
       <p1_2_10_1>1</p1_2_10_1>
       <p1_2_10_2>1</p1_2_10_2>
       <p1_2_11_1>1</p1_2_11_1>
       <p1_2_11_2>1</p1_2_11_2>
       <p1_2_12_1_subfield_1>1</p1_2_12_1_subfield_1>
       <p1_2_12_2_subfield_1>1</p1_2_12_2_subfield_1>
       <p1_2_13_1_subfield_1>1</p1_2_13_1_subfield_1>
       <p1_2_13_2_subfield_1>1</p1_2_13_2_subfield_1>
       <p1_2_14_1>1</p1_2_14_1>
       <p1_2_14_2>1</p1_2_14_2>
       <p1_2_15_1_subfield_1>1</p1_2_15_1_subfield_1>
       <p1_2_15_2_subfield_1>1</p1_2_15_2_subfield_1>
       <p1_2_16_1_subfield_1>1</p1_2_16_1_subfield_1>
       <p1_2_16_2_subfield_1>1</p1_2_16_2_subfield_1>
       <p1_2_17_1>1</p1_2_17_1>
       <p1_2_17_2>1</p1_2_17_2>
       <p1_2_18_1>1</p1_2_18_1>
       <p1_2_18_2>1</p1_2_18_2>
       <p1_2_19_1>1</p1_2_19_1>
       <p1_2_19_2>1</p1_2_19_2>
       <p1_3_2>1</p1_3_2>
       <p1_3_3_subfield_1>1</p1_3_3_subfield_1>
       <p1_3_4>1</p1_3_4>
       <p1_3_5>0.5</p1_3_5>
       <p1_3_6>0.5</p1_3_6>
       <p1_3_7>1</p1_3_7>
       <p1_3_8>0.1</p1_3_8>
       <p1_3_9>0.1</p1_3_9>
       <p1_3_10>0.1</p1_3_10>
       <p1_3_11>0.1</p1_3_11>
       <p1_3_12>0.1</p1_3_12>
       <p1_3_13>0.5</p1_3_13>
       <p1_3_14>1</p1_3_14>
       <p2_1_1_1>10</p2_1_1_1>
       <p2_1_1_2>10</p2_1_1_2>
       <p2_1_2_1_subfield_1>1</p2_1_2_1_subfield_1>
       <p2_1_2_2_subfield_1>1</p2_1_2_2_subfield_1>
       <p2_2_2_1>1</p2_2_2_1>
       <p2_2_2_3>1</p2_2_2_3>
       <p2_2_3_1>1</p2_2_3_1>
       <p2_2_3_3>1</p2_2_3_3>
       <p2_2_4_1_subfield_1>1</p2_2_4_1_subfield_1>
       <p2_2_4_3_subfield_1>1</p2_2_4_3_subfield_1>
       <p2_2_5_1>1</p2_2_5_1>
       <p2_2_5_2>1</p2_2_5_2>
       <p2_2_5_3>1</p2_2_5_3>
       <p2_2_6_1>1</p2_2_6_1>
       <p2_2_6_2>1</p2_2_6_2>
       <p2_2_6_3>1</p2_2_6_3>
       <p2_2_7_1>1</p2_2_7_1>
       <p2_2_7_2>1</p2_2_7_2>
       <p2_2_7_3>1</p2_2_7_3>
       <p2_2_8_1>1</p2_2_8_1>
       <p2_2_8_2>1</p2_2_8_2>
       <p2_2_8_3>1</p2_2_8_3>
       <p2_2_9_1>1</p2_2_9_1>
       <p2_2_10_1>1</p2_2_10_1>
       <p2_2_10_2>1</p2_2_10_2>
       <p2_2_11_1>10</p2_2_11_1>
       <p2_2_13_1>10</p2_2_13_1>
       <p2_2_14_1_subfield_1>1</p2_2_14_1_subfield_1>
       <p2_2_15_1_subfield_1>1</p2_2_15_1_subfield_1>
       <p2_3_1_1>10</p2_3_1_1>
       <p2_3_1_2>10</p2_3_1_2>
       <p2_2_16_1_subfield_1>1</p2_2_16_1_subfield_1>
       <p2_2_17_1>10</p2_2_17_1>
       <p2_3_2_1_subfield_1>1</p2_3_2_1_subfield_1>
       <p2_3_2_2_subfield_1>1</p2_3_2_2_subfield_1>
       <p2_2_18_1>1</p2_2_18_1>
       <p2_2_19_1>1</p2_2_19_1>
       <p2_3_3_1>10</p2_3_3_1>
       <p2_3_3_2>10</p2_3_3_2>
       <p2_2_20_1>1</p2_2_20_1>
       <p2_2_21_1>10</p2_2_21_1>
       <p2_3_4_1_subfield_1>1</p2_3_4_1_subfield_1>
       <p2_3_4_2_subfield_1>1</p2_3_4_2_subfield_1>
       <p0_10_1>10</p0_10_1>
       <p0_10_2>10</p0_10_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>