Dziennik Gazeta Prawna
KRUS OoPN Oświadczenie do KRUS o wysokości podatku należnego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku

KRUS OoPN Oświadczenie do KRUS o wysokości podatku należnego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku

00
1385
Wersja: 01.06.2015

Do czego stosuje się KRUS OoPN

Oświadczenie o wysokości podatku należnego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej pozostaje corocznym zgłoszeniem, jakie rolnik lub jego domownik musi składać, by opłacać składki do KRUS a nie do ZUS. Nieterminowe złożenie oświadczenia lub jego pominięcie spowoduje, że rolnik lub domownik, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zostanie objęty  ubezpieczeniem w ZUS. Z preferencji i ubezpieczenia w KRUS korzystać mogą tylko niektóre osoby.

Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w KRUS przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w KRUS w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

  • złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;
  • jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
  • nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
  • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza określonej corocznie kwoty maksymalnej.

W przypadku, gdy po raz pierwszy ma miejsce złożenie powyższych pism, zaświadczenie albo oświadczenie o tym, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego, rolnik lub domownik obowiązany jest złożyć w Kasie KRUS wraz z oświadczeniem o tym, że będzie kontynuował ubezpieczenie w KRUS, chyba że ten rolnik lub domownik nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym.

Zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego, rolnik lub domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegający ubezpieczeniu w KRUS, obowiązany jest także złożyć w Kasie do dnia 31 maja każdego roku podatkowego, a niezachowanie tego terminu jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia w KRUS od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności. 

Termin może zostać przywrócony na wniosek rolnika lub domownika, jeżeli ten rolnik lub domownik udowodni, że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych.

Roczna kwota graniczna, podlega corocznej waloryzacji, stąd też w każdym roku należy śledzić, jakiej wysokości kwoty podatku nie należy przekroczyć.

Podstawa prawna

Art. 5a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2015, poz. 704)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF