PPwRI Procedura postępowania w razie zaistnienia incydentu przetwarzania danych osobowych

Wersja: 25.05.2018 | Pobrań: 1185 | Obowiązuje od: 2018-05-25
Brak głosów

Opis: PPwRI Procedura postępowania w razie zaistnienia incydentu przetwarzania danych osobowych

Administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszeń danych przetwarzanych przez te podmioty. W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych powinny one również stworzyć procedury, na wypadek działań nieporządanych, w szczególności przetwarzania danych przez podmioty nieuprawnione oraz wycieku danych poza administratora.  

Instrukcja postępowania w razie incydentu nieuprawnionego przetwarzania danych służyć ma przede wszystkim zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Jednocześnie służy ona ustaleniu osób oraz metod działania, które należy podjąć niezwłocznie po ustaleniu incydentu, niezbędnych w celu powstrzymania niepożądanych skutków zaistniałych naruszeń, o ile istnieje taka możliwość oraz ustalenia ich przyczyn lub sprawców.

Instrukcja powinna przedstawiać wszystkie etapu postępowania, a zatem opisywać zdarzenia najbardziej kompleksowo. Powinna również dotyczyć wszystkich hipotetycznie możliwych zdarzeń. Od podmioty przetwarzającego lub administratora należy ustalenie, czy jest on znacznie narażony na wystąpienie incydentów, czy będą one miały postać znikomą. W tym pierwszym przypadku instrukcja powinna regulować osobno postępowanie w stosunku do różnych kategorii naruszeń. 
Etapy postępowania powinny obejmować czynności nagłe, podejmowane celem zatrzymania naruszenia, prowadzone na bieżąco bez obecności IOD (inspektora danych osobowych) lub podmiotu odpowiedzialnego (np. ASI – administratora systemów informatycznych, kierownika jednostki). 
Niezależnie od przyjętej procedury reagowania, w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Natomiast jeśli doszło do powierzenia danych podmiotowi przetwarzającego przez administratora danych, to po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych ten ostatni bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi.
 

Wzory druków przygotowane przez firmę PHAROS

Podstawa prawna:

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.l nr 119).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.