ZZ-1a (3) (archiwalny) Zarządzenie zabezpieczenia stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych - dane małżonka

Wersja: (3) | Pobrań: 669 | Obowiązuje od: 2014-05-21 do: 2020-07-29
Brak głosów

Opis: ZZ-1a (3) (archiwalny) Zarządzenie zabezpieczenia stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych - dane małżonka

Załącznik stosuje się do formularza ZZ-1 w przypadku, gdy występuje małżonek odpowiedzialny solidarnie.

Zabezpieczenie należności pieniężnych może być dokonane przez: zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych lub ruchomości; obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową, w tym przez złożenie dokumentów do zbioru dokumentów w przypadku nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej; obciążenie statku morskiego lub statku morskiego w budowie zastawem wpisanym do rejestru okrętowego (hipoteka morska przymusowa); ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zginęła lub uległa zniszczeniu ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Jeżeli w części A wpisano jako zobowiązanych dane małżonków zarządzenie zabezpieczenia stanowi podstawę do dokonania zabezpieczenia na ich majątku wspólnym i ich majątkach osobistych.
Jeżeli w części B. wpisano dane małżonka zobowiązanego zarządzenie zabezpieczenia stanowi podstawę do dokonania zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków i majątku osobistym zobowiązanego, z wyłączeniem majątku osobistego małżonka wskazanego w części B.
Na podstawie art. 33 § 1 w związku z art. 166b ustawy zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/wydruku zarządzenia zabezpieczenia prawo zgłoszenia, do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania zabezpieczającego.
Zabezpieczenie należności pieniężnej może być dokonane, na wniosek zobowiązanego, przez złożenie kaucji w gotówce albo w innej postaci zgodnie z art. 166 ustawy.
Zgodnie z art. 36 § 3 w związku z art. 166b ustawy zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie zabezpieczające, jest obowiązany do powiadomienia, w terminie 7 dni, organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swojego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. W razie zaniedbania tego powiadomienia na zobowiązanego może być nałożona kara pieniężna (art.168d §3 ustawy).

Wierzyciel wypełnia tylko pozycje niezaciemnione. Obowiązkowe wypełnienie pozycji dotyczy elementów określonych w art. 156 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
W pozostałym zakresie wierzyciel podaje dane będące w jego posiadaniu.
Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.
Kwoty należności pieniężnych, w tym odsetek podaje się w złotych i groszach zaokrąglonych zgodnie z art. 27a § 3 ustawy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia (Dz.U. 2014 poz. 645).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.