Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Akcyza druki do wypełnienia

NIP-C (5) (archiwalny) Informacja o miejscach prowadzenia działalności
Pola jasne wypełnia składający, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Formularz „NIP-C Informacja o miejscach prowadzenia działalności” może
0
1719
ZPP-1 Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku
Deklarację ZPP-1 sporządza podmiot prowadzący rachunek zbiorczy. Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku otrzymuje osoba uprawniona z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbi
0
1698
CIT/KW (3) Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
Formularz CIT/KW"Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych" stanowi załącznik do zeznania CIT-8. Wypełniają podatnicy, którzy na podstawie art. 7aa ustawy są o
0
1694
ZN-1/B (2) (archiwalny) Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
Formularz stanowi załącznik do deklaracji DN-1 lub informacji IN-1. Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator NIP w
0
1676
SAD-EKS SAD 1 - EKSPORT (karta: 1, 2, 3)
W celu właściwego wypełnienia formularza prosimy zapoznać się z instrukcją. Formularze SAD powinny być wypełnione czytelnie, pismem maszynowym lub komputerowo. Do prawidłowego umieszczenia formularza w maszynie należy wykorzystać prostokąt znajdujący się w polu 2. Jeżeli znak ko
0
1667
WoKWPN Wniosek o korektę wymiaru podatku od nieruchomości
Wymagane dokumenty: akt notarialny (np. umowa kupna sprzedaży), dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości lub ich innych części albo obiektów budowlanych, osoby prawne wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości, osoby fizyczne – wypełniony formularz inf
3.0
1667
PPKD Pismo przewodnie do korekty deklaracji
Korekta deklaracji podatkowej wymaga pisma przewodniego uzasadnienia. Obowiązek dołączenia wnika bezpośrednio z przepisów prawa i stanowi ono obowiązkowy element czynności korygujących. Niektórzy podatnicy oprócz uzasadnienia dołączanego na druku ORD-ZU do korekty dołączają rów
3.0
1662
OSFRMop Oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla spółek prawa handlowego, innych osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek cywilny
Jeśli jesteś właścicielem lub wspólnikiem spółki prawa handlowego, inną osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (z wyjątkiem spółki cywilnej), urząd może odroczyć lub rozłożyć na raty twoje płatności podatkowe, czyli udzielić ci ulgi: 1) która
0
1650
WoPZNP Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (z PIT)
Chociaż przepisy prawa nie wskazują na konkretne przypadki, w których pozytywnie powinien zostać rozpatrzony wniosek o przyspieszenie zwrotu nadpłaty podatku PIT, to wniosek taki jest dopuszczalny. Uznać należy, że podlega on rozpatrzeniu jak każdy inny wniosek w postepowaniu, a
3.0
1647
UPR-1 (1) Upoważnienie do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku
Upoważnienie składa podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Termin złożenia: Wraz ze złożeniem kaucji gwarancyjnej oraz wniosku w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej. W przypadku udzi
0
1645
AKC-4/L (6) Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)
Formularz AKC-4/L stanowiący załącznik do formularza AKC-4, który należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Wzór stosuje się począwszy od 1 lipca 2021r. Na druku należy podać: okres za jaki składana jest deklaracja,
0
1640
VIU-D C.2. (1) Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej (OSS) - załącznik C.2.
Deklaracje VIU-D składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, zgodnie z art. 130c ust. 2 ustawy. Deklaracje składają podatnicy, o których mowa w art. 130b ust. 1 ustawy, w przypadku gdy państwem członkowskim identyfikac
0
1635
IGH/1A (1) (archiwalny) Informacja dotycząca funkcjonowania ośrodka gier
Formularz IGH/1A stanowi załącznik do formularza IGH/1. Podstawa prawna: Art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Składający: Podmiot urządzający i prowadzący działalnoś
0
1632
PG-Z (1) Wniosek o rejestrację / aktualizację / unieważnienie EORI - podmiot zagraniczny
Wnioskodawca/osoba składająca wniosek wypełnia odpowiednio sekcje a, b, c, d, na maszynie, komputerowo, albo ręcznie wielkimi i drukowanymi literami, czarnym albo niebieskim kolorem, w sekcji a pole 4, 5, 6 oraz sekcję e wypełnia organ rejestrujący. Wnioskodawca/osoba składająca
1.5
1624
AKC-4/I (7) (archiwalny) Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)
Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/I należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 dla wszystki
0
1606
WZP-1M (4) (archiwalny) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
Deklarację o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku składa przedsiębiorstwo państwowe. Formularz WZP-1M należy składać do dnia 28 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (wpłaty z zysku za ostatni miesiąc roku obrotowego dokonuj
0
1593
Wopw Wniosek o przeksięgowanie wpłaty do urzędu skarbowego
Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty. Ta sama zasada obowiązuje w razie do
0
1589
WoUZP Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
Organ podatkowy na wniosek podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległo
5.0
1570
JPK_KR (1) Księgi rachunkowe - wysyłka JPK
Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ
3.7
1569
POG-P (2) Deklaracja dla podatku od gier
Formularz przeznaczony jest dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera. Termin składania: do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (art.75 ust.6 ustawy). Miejsce składania POG-P: Naczelnik urzędu skarbowego właściwy zgodnie z
0
1561
Strona 19 z 80

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.