Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

CIT druki do wypełnienia

CIT-VC (1) Informacja o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności
Formularz CIT-VC składają spółki, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności w urzędzie skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadani
0
886
CIT/PM (1) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Formularz CIT/PM "Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" stanowi załącznik do zeznania CIT-8. Wypełniają podatnicy, do których ma zastosowanie art. 24g ust. 2 ustawy. Wskazani podatnicy zobo
0
857
WH-WCP (2) Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego do osób prawnych
Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobier
0
836
WH-WOZ (2) Wniosek podatnika o wydanie opinii o stosowaniu preferencji
Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobier
0
832
WH-WAP (1) Wniosek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji
Wniosek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji Podstawa prawna: Art. 41d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm). Składający: Płatnik podatku docho
0
814
CIT-CFC (4) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Formularz CIT-CFC przeznaczony jest dla podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, uzyskujący dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej. Zeznanie wskazuje sposób obliczania podstawy opodatkowania i wysokości podatku z tytułu dochodów osiąganych z zagranicznej spółki kon
0
785
TPR-C/TPR-P zał.CZ (archiwalny) Dane transakcji C - transakcje finansowe oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204 (transakcje zwolnione)
Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br. Formularz służy do informowania o cenach transferowych, gdzie podmiot, zawierał wyłącznie transakc
0
740
WH-WOP (2) Wniosek płatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia
Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobier
0
676
CIT-N2 (1) Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących
Deklarację CIT-N2(2)zobowiązani przekazać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej są podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5 % praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5 % prawa
0
659
CIT/PD (1) Informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku od przerzuconych dochodów
Formularz CIT/PD "Informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku od przerzuconych dochodów" stanowi załącznik do zeznania CIT-8. Wypełniają go podatnicy, którzy w roku podatkowym ponieśli bezpośrednio lub pośrednio koszty, o których mowa w art. 24aa ust. 3 ust
0
633
CIT/WZG (3) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, składana przez spółkę tworzącą grupę kapitałow
Formularz CIT/WZG"Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, składana przez spółkę tworzącą grupę kapitałową" stanowi załącznik do zeznania CIT-8AB. Wypełniają podatnicy
1.0
617
CIT/A (1) Informacja o zakładach (oddziałach)
Składający: Podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której podatnicy mają swoją siedzibę, w tym podatnicy prowadzący działalność poprzez położony na terytorium Rzecz
0
601
WH-WOE (1) Wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych
Wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: Art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 15 lute
0
577
WH-WAE (1) Wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo zbiorcze rachunki o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w podatku doch
Wniosek podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji Podstawa prawna: Art. 41d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm). Składający: Płatnik podatku doch
0
575
WH-WOP (1) (archiwalny) Wniosek płatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia
Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobier
0
569
CIT/CFI (2) Informacja o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej
Formularz CIT-CFC przeznaczony jest dla podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, uzyskujący dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej. Zeznanie wskazuje sposób obliczania podstawy opodatkowania i wysokości podatku z tytułu dochodów osiąganych z zagranicznej spółki kon
0
561
WH-WCZ (1) Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych
Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobier
0
546
WH-WOZ (1) (archiwalny) Wniosek podatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia
Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobier
0
515
WH-WAZ (1) Wniosek podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji
Wniosek podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji Podstawa prawna: Art. 41d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm). Składający: Płatnik podatku doch
0
514
CIT-2/O (4) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
Deklaracja CIT-2/O stanowi załącznik do formularza CIT-2. Deklaracja z o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) sporządzana była w związku z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych. Od 2007 r. deklaracji tej nie ma już obowiązku sporządza
0
442
Strona 5 z 11

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.