Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Dla urzędów druki do wypełnienia

PpPPR Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia
Braki formalne pisma eliminowane mogą być przez działanie organu, do którego zostało ono wniesione. Braki mogą mieć dwojaki charakter wzruszalne i niewzruszalne, powodujące skutki, które nie mogą zostać naprawione przez działania organu lub wnoszącego. Co do zasady błędy posiada
0
497
SPW-1 (1) Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. poz. 1215 oraz z 2015 r. poz. 978) zarządza się, co następuje: Określa się wzór: deklaracji o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku
0
496
DRSF Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej
Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej obejmuje: dane finansowe i informacje, o których mowa w § 3; informacje o wykonanych transakcjach płatniczych, z uwzględnieniem liczby i wartości transakcji płatniczych wykonanych
0
491
MoW Meldunek o wypadku, o naruszeniu dyscypliny wojskowej
Dokumentami stosowanymi w ewidencji dyscyplinarnej są w szczególności: Zestawienia informacji lub danych statystycznych, Meldunki i sprawozdania Dokumenty zawierające informacje dotyczące pojedynczych żołnierzy, Raporty przygotowane w systemie teleinformatycznym,
0
488
UORZP Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 7d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegól
2.0
488
OrzP-2 Oferta realizacji zadania publicznego/oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
Ofertę należy wypełnić wyłączenie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. Do druku załączona jest informacja o sposobie oznaczenia prawidłowej odpowiedzi w przypadku pól wielokrotnego wyboru. W części I podawane
0
478
ZDDC Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
Zarządcy nieruchomości określają Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części dane dotyczące czynszów w
0
456
WUSW (archiwalny) Wniosek udostępnienie spisu wyborców
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. 2011 nr 158 poz. 942). Udostępnianie spisu wyborców do wg
0
454
IDPP Informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego
Identyfikator jednostki samorządu terytorialnego podaje się zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju. Informacje w kolumnach 5, 6, 7 i 8 części A.4. podaje się zgodnie z siedzibą związku międzygminnego lub związku powiatów. W przypadku jednostki organi
0
442
OFP Opis formy przekazywania właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej danych o obywatelach innych państw członkowskich Unii Europejskiej wpisanych do rejestru wyborców oraz skreślonych z rejestru wyborców
Informacje przekazane przez wojewodów minister właściwy do spraw wewnętrznych przesyła właściwym organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wyborów, w formie określonej w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
0
432
OoBPI Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania
Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii zawiera odpowiednio: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia - również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, a także nazwę zawodu - w przy
0
425
WSUK (archiwalny) Wniosek w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość kserokopie: dyplomów świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, świadectw i innych dokumentów potwierdzających ukończone kursy/szkolenia, świad
0
411
USRZP Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. Zaznaczenie gwiazdką, np.: „Numer Krajowego Rejestru Sądowego/innej ewidencji” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą o
0
402
RL Rejestr lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne
Rejestr lekarzy to formularz zawierający szczegółowe informacje na temat lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne. Składa się z tabeli, która ma następujące sekcje: Liczba porządkowa, Dane personalne lekarza: pierwsze imię, nazwisko adres i numer telefonu. Kolejną
0
360
SWZP Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Sprawozdanie składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 l
0
304
PoSP Postanowienie o sprostowaniu pomyłki
Nie do rzadkości należy sytuacja, w której decyzja lub postanowienie zwiera błędy, które w większym czy mniejszym stopniu powodują ich ułomność. Metodą na ich usuwanie jest z jednej strony wyjaśnianie treści własnej decyzji przez organ podatkowy, z drugiej prostowanie treści wcz
0
262
PoWUB Postanowienie o wezwaniu do usunięcia braków w odwołaniu
Braki formalne wniesionego pisma tak samo w postępowaniu w pierwszej instancji, jak i w czasie odwołania od wcześniejszej decyzji, należy wyeliminować działaniem wnoszącego. Jeżeli wnoszący odwołanie nie wyeliminuje ich z własnej inicjatywy, organ powinien wezwać do ich usunięci
0
234
DoOTP Decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku
Decyzja stanowi podstawę dla stosowania podstawowej ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W efekcie jej wydania termin zapłaty zobowiązania podatkowego przesuwa się w czasie na dzień wskazany w decyzji. Jednocześnie po jej wydaniu, zobowiązanie podatkowe nie przekształca się po
5.0
218
ZPCRP-z6 Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Niniejsze zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy jedynie pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca tytułu pobytowego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”.
0
0
ZP-WR (archiwalny) Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki
Formularz stanowi protokół postępowania w trybie zamówienia z ręki. Wzór został opublikowany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). Tryb zamówienia z w
0
607
Strona 4 z 5

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.