Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

e-Sprawozdania finansowe druki do wypełnienia

CIT-6AR (5) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Deklarację CIT-6AR składa: 1. Spółka przejmująca przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, która jest obowiązana do wpłaty podatku - art.25a ustawy. 2. Spółka zwolniona od podatku na podstawie art.22 ust.4 ustawy w związku z utratą prawa do zwolnienia art.22 ust.4b ust
0
2101
TPR-C Z (archiwalny) Informacja o cenach transferowych - podmiot zawierał WYŁĄCZNIE TRANSAKCJE KONTROLOWANĄ ZWOLNIONĄ z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br. Informacja ocenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji otransakcjach zawieranych pomiędzy
5.0
2091
CIT-14 (1) Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji
Deklarację CIT-14 składają podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865), zwanej dalej „ustawą”, którzy dokonali wyboru opodatkowania na zasadach określonych w art. 19-21
0
2088
CIT-9R (7) Deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
Deklarację CIT-9R składają zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej, uzyskujące przychody od zagranicznych zleceniodawców za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, zwane dalej "podatnikiem" - art.26 ust.1b ustawy. Deklarację CIT-9R nale
0
2082
CIT-TP (archiwalny) Uproszczone sprawozdanie
Wzór formularza stosuje się do transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na tery
0
2058
UZPSD Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy
Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego nie później niż na sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. W sprawozdaniu z działalności spółki zarząd powinien przedstaw
0
2048
CIT-8B (10) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Zeznanie to przeznaczone jest, stosownie do art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 137, poz. 639), wyłącznie dla podatkowych grup kapitałowych powstałych na podstawie art. 1a ustawy, w brzmieniu nadanym przez ar
0
2034
UZPZPS Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy
Jedną z uchwał podejmowanych w okresie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego jest uchwała walnego zgromadzenia sp. z o.o. w sprawie podziału wypracowanego zysku lub w sprawie pokrycia straty, jeśli spółka nie wypracowała zysku za dany rok obrotowy. Zgromadzenie, na któr
0
2019
SSE-R/A (3) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą
Wzór obowiązujący od 20 maja 2015 r. Wzór stosuje się do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu 20 maja 2015 r. Wzór mogą stosować podatnicy, których r
0
1893
CIT-8AB (7) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Formularz z CIT-8AB (7) obowiązuje do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od dnia 27 grudnia 2022 r. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za r
0
1887
CIT/8S (5) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
Formularz CIT/8Sstanowi załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej. Zgodnie z art. 1 ustawy podatnikami podatku dochodowego od os
0
1875
CRBRZG (1) (archiwalny) Zgłoszenie informacji o Beneficjentach Rzeczywistych
Od 1 października 2019 r. został uruchomiony system CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych), w którym gromadzone i przetwarzane są informacje o beneficjentach rzeczywistych - osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Rejestr grom
0
1862
TPR-C/TPR-P zał.A (archiwalny) Dane transakcji A - transakcje inne niż wymienione w punktach B-E
Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br. Informacja ocenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji otransakcjach zawieranych pomiędzy
0
1860
CIT/JW (2) Załącznik o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej
Deklaracja CIT-15J jest deklaracją składaną jako informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej. Deklarację CIT-15J składają spółki jawne m
0
1834
OoSWSF Oświadczenie o spełnieniu wymagań przez sprawozdanie finansowe
Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Sprawozdanie finansowe p
0
1804
SPR/MT (1) Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego
Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego należy składać wraz z zeznaniem głównym. Pola jasne wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Formularz można składać w wersji elektronicznej. W części A należy pod
3.3
1787
OSW-RD (2) Oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
OSW-RD (1)Oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych składają osoby fizyczne będące udziałowcem lub akcjonariuszem podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitał
0
1759
CIT/KW (3) Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
Formularz CIT/KW"Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych" stanowi załącznik do zeznania CIT-8. Wypełniają podatnicy, którzy na podstawie art. 7aa ustawy są o
0
1694
CRBRZG zal (2) (archiwalny) Załącznik do zgłoszenia informacji o Beneficjentach Rzeczywistych
Od 1 października 2019 r. został uruchomiony system CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych), w którym gromadzone i przetwarzane są informacje o beneficjentach rzeczywistych - osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Rejestr gro
0
1622
TPR-P (5) Informacja o cenach transferowych
Termin złożenia informacji TPR wynosi 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 listopada. Informacja ocenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji otransakcjach zawieranych pomiędzy
0
1603
Strona 5 z 16

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.