Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

e-Sprawozdania finansowe druki do wypełnienia

CIT/WW (3) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych
Formularz CIT/WW "Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych" stanowi załącznik do zeznania CIT-8. Wypełniają podatnicy, do których ma zastosowanie art. 22d ust. 5 ustawy. Wskazani podatnicy zobowią
0
1546
TPR-P (archiwalny) Informacja o cenach transferowych - podmiot zawierał PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ TRANSAKCJĘ kontrolowaną niekorzystającą ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br. Informacja ocenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji otransakcjach zawieranych pomiędzy
0
1516
CRBRZG zal (1) (archiwalny) Załącznik do zgłoszenia informacji o Beneficjentach Rzeczywistych
Od 1 października 2019 r. został uruchomiony system CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych), w którym gromadzone i przetwarzane są informacje o beneficjentach rzeczywistych - osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Rejestr gro
0
1490
CIT/EZ (3) Informacja o wysokości przychodów i innych danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem spółek kapitałowych
Formularz składają podatnicy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, o których mowa w art. 28j ust. 1 ustawy, podlegający opodatkowaniu w roku podatkowym ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, o którym mowa w rozdziale 6b u
0
1474
CIT-8ST (1) Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Składający: Podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której podatnicy mają swoją siedzibę, w tym podatnicy prowadzący działalność poprzez położony na terytorium Rzecz
0
1445
SSE/A (2) Wykaz udziałów w spółkach
Wzór obowiązujący od 20 maja 2015 r. Wzór stosuje się do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu 20 maja 2015 r. Wzór mogą stosować podatnicy, których r
0
1437
TPR-C/TPR-P (5) zał.C Dane transakcji C - transakcje finansowe (oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204)
Termin złożenia informacji TPR wynosi 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 listopada. Informacja ocenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji otransakcjach zawieranych pomiędzy
0
1436
UZPA Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie udzielenia absolutorium
Jedną z podstawowych uchwał, jakie zobowiązane jest podjąć walne zgromadzenie wspólników (akcjonariuszy), jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Uchwała podjęta powinna zostać na zgromadzeniu w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Absolutorium udziel
0
1401
CIT/8SP (5) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
Formularz CIT/8SP stanowi załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących wspólnikami spółek niebędących osobą prawną, w rozumieniu ustawy, które są beneficjentami pomocy. Formularz stosuje się również
0
1373
UZPBS Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie przyjęcia bilansu spółki
Uchwały wspólników wymagają rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Przygotowanie sprawozdania finansowego wy
0
1364
CIT-NZ (1) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
Opodatkowaniu exit tax podlega: 1) przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika majątku dotychczas związanego z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) zmiana rezydencji podatkowej przez polskiego rezydenta, w wyn
0
1362
CIT-N1 (1) Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej
Deklarację CIT-N1 (1) wraz z załącznikiem CIT/NW (1) zobowiązani przekazać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej są: spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5 % praw głosu
0
1323
CIT-2 (17) (archiwalny) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Deklaracja z o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) sporządzana była w związku z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych. Od 2007 r. deklaracji tej nie ma już obowiązku sporządzać. Oznaczenia CIT- 2 używa się jednak nadal na drukach pol
4.7
1278
SFJSOI ID (1) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Formularz SFJSOI ID jest załącznikiem do elektronicznego sprawozdania finansowego organizacjiinnej. Sprawozdanie organizacji innej (SFJSOI) jest to wzór sprawozdania dla pozostałych jednostek zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych do Szefa Krajowej Administracji Skarb
5.0
1266
UZPRZiS Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotycząca rachunku zysków i strat spółki
W związku z zakończeniem roku obrotowego spółki, jednostka zobowiązana jest zamknąć księgi rachunkowe, a następnie sporządzić sprawozdanie rachunkowe. W okresie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego odbyć się powinno zwyczajne walne zgromadzenie wspólników. Przedmiotem
0
1232
TPR-C/TPR-P zał.C (archiwalny) Dane transakcji C - transakcje finansowe oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204
Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br. Informacja ocenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji otransakcjach zawieranych pomiędzy
0
1222
TPR-C/TPR-P (5) zał.B Dane transakcji B - usługi o niskiej wartości dodanej (oznaczone kodami 1101 lub 2101), korzystające z uproszczenia safe harbour, objęte zwolnieniem z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen
Termin złożenia informacji TPR wynosi 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 listopada. Informacja ocenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji otransakcjach zawieranych pomiędzy
0
1167
CIT/IP (4) Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
Formularz CIT/IP "Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualne" stanowi załącznik do zeznania CIT-8. Wypełniają podatnicy, do których ma zastosowanie art. 30ca ustawy. Podatnicy wypełniają załącznik CIT/IP po uprzednim oblicz
0
1130
CIT/PGK (6) Informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową
Formularz CIT/PGK stanowi załącznik dozeznania CIT-8AB. Składający: Spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową (PGK). Termin składania: Do końca trzeciego miesiąca następnego roku (art. 27 ust. 1 ustawy). Miejsce składania: Urząd skarbowy. Niniejsze zeznanie stanowi podst
0
1118
CIT/8S (3) (archiwalny) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
Formularz CIT/8Sstanowi załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej. Zgodnie z art. 1 ustawy podatnikami podatku dochodowego od os
0
1079
Strona 6 z 16

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.