Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

GUS druki do wypełnienia

GUS M-01 (2016) (archiwalny) Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2016 r.
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki
0
764
GUS CBSG/01 (archiwalny) (2014) Badanie podmiotów małych i średnich
Formularz CBSG/01 należy wypełnić zgodne z zamieszczonymi opisami. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 s
0
716
GUS Z-14 (2014) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej
Formularz Z-14 skierowany jest głównie do jednostek administracji publicznej (państwowej i samorządowej), pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości oraz obrony narodowej. W sprawozdaniu Z-14 należy wykazywać pracujących według wykonywanego zawodu. Przy wypełnianiu druku obowiązu
0
676
GUS RG-2  (archiwalny) Wniosek o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
UWAGA FORMULARZ ARCHIWALNY Wniosek RG-2 został zastąpiony przez: - RG-OF dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, - RG-OP dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wpis lub zmiana wpisu w rejestrze REGON przedsiębiorców podlegającyc
0
645
GUS KZ zal (2017) (archiwalny) Informacje o udziałowcach zagranicznych
Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wypełniania sprawozdania KZ dotyczy spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, a także podmiotów zorganizowanych w innej formie prawnej niż wymienione i posiadających kapitał zagraniczny zarówno przez cały rok, jak i przez część roku spraw
0
629
AK-B/m (archiwalny) (2017) Ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publiczne
0
607
GUS Z-02 Sprawozdanie o kosztach pracy za 2016 r.
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statyst
0
603
GUS S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych według stanu w dniu 30 XI 2017 r.
W sprawozdaniu należy uwzględnić wszystkich studentów zarejestrowanych w dniu 30 listopada roku sprawozdawczego łącznie ze studentami korzystającymi z urlopów dziekańskich, oraz wszystkich absolwentów, którzy w poprzednim roku akademickim (do 30 IX) uzyskali dyplomy ukończenia s
0
598
GUS M-06 (2016) Sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych za 2016 rok
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki
0
581
GUS SSI-02 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego
Formularz SSI-02 wypełniają osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność została zaklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działa
0
539
GUS RG-SC_obj (archiwalny) Objaśnienia do formularza RG-SC - Informacja o wspólnikach spółki cywilnej
We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub jej jednostki lokalnej należy podać dane podmiotu, którego wniosek o wpis
0
527
GUS RG-OF_obj (archiwalny) Objaśnienia do RG-OF - Wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokal
We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG należy podać dane podmiotu, któreg
0
473
GUS SSI-02 obj Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego
Formularz SSI-02 wypełniają osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność została zaklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działa
0
472
GUS SOF-2F (2014) (archiwalny) Sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych za rok 2014
Formularz GUS SOF-2F jest sprawozdaniem o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych za 2014 rok. Dotyczy związków zawodowych, związków zawodowych rolników indywidualnych, którzy wykazali, że prowadzą działalność gospodarczą lub zatrudniają na podstawie stosunku
0
204
GUS KZ (2013) zal (archiwalny) Informacje o udziałowcach zagranicznych załacznik do sprawozdania podmiotów z kapitałem zagranicznym za rok 2013
Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wypełniania sprawozdania KZ dotyczy spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, a także podmiotów zorganizowanych w innej formie prawnej niż wymienione i posiadających kapitał zagraniczny. Podmioty, które nie posiadały w 2013 r. kapitału za
0
190
GUS M-01 (2015) (archiwalny) Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2015 r.
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyk
0
397
GUS P-02 (2016) (archiwalny) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
Formularz GUS P-02 należy przekazać do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym. Sprawozdanie zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby przemysłowe i/lub posiadające zapasy wyrobów przemysłowych/towarów handlowych, w których liczba
0
324
GUS P-02 (2015) (archiwalny) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
Formularz GUS P-02 należy przekazać do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym. Sprawozdanie zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby przemysłowe i/lub posiadające zapasy wyrobów przemysłowych/towarów handlowych, w których liczba
0
301
GUS P-02 (2014) (archiwalny) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
Sprawozdanie zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby przemysłowe i/lub posiadające zapasy wyrobów przemysłowych/towarów handlowych, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Obowiązku wypełniania sprawozdania nie mają jednostki: -
0
207
GUS P-02 (od XI 2013) (archiwalny) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
Sprawozdanie Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby przemysłowe i/lub posiadające zapasy wyrobów przemysłowych/towarów handlowych, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Dane o produkcj
0
206
Strona 4 z 20

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.