Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Inne druki do wypełnienia

ZUS ZLA Zaświadczenie lekarskie
Dowodem wymaganym do wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy z powodu choroby lub przebywania w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej są odpowiednie zaświadczenia lekarskie, wystawione na druku ZUS ZLA przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego
3.4
3104
ZPPWPC Zawiadomienie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy o podjęciu / niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (art. 88z ust.13)
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pr
0
3080
OPPWPC Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instyt
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania p
0
3073
IPOWM (archiwalny) Informacja dla pracownika / porozumienie z przedstawicielem pracowników o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych
W związku ze spadkiem obrotów w okresie stanu epidemii, dopuszczalne jest w zakładzie pracy: ● ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o który
0
3051
PUOWP Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wypełnia pracodawca, podając informacje dotyczące poszkodowanego. W pierwszym punkcie podaje się dane identyfikacyjne pracodawcy: nazwę pełną lub imię i nazwisko pracodawcy, adres siedziby, NIP,, PESEL.Jeżeli nie zost
0
3006
ZPCRP Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. Określa się następujące typy zezwoleń na pracę: A dotyczy
0
3006
HDI Handlowy dokument identyfikacyjny
Formularz handlowego dokumentu identyfikacyjnego określony jest dla mięsa niepoddanego rozbiorowi, mięsa poddanego rozbiorowi oraz dla przetworów mięsnych, mleka i przetworów mlecznych, miodu i jego przetworów, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz ich przetworów, oraz dla produktów
0
2998
ID-PPK Informacja dotycząca PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Wpis do PPK odbywa się auto
0
2973
OL-1 Orzeczenie lekarskie - załącznik nr 2 (Dz. U z 2016 poz. 2067)
Osoba badana lub pracodawca może w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego wnieść odwołanie wraz z jego uzasadnieniem za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są: wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze wzgl
1.5
2931
OPPWPCPS Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowejjest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy
0
2825
ZZFJB Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z: 1) bilansu, 2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), 3) zestawienia zmian w funduszu, 4) informacji dodatkowej. Sprawozdanie finansowe jednostkowe sporządza się na
0
2784
OPPWPCz Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instyt
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania p
0
2766
SDT-B Spis dokumentów w teczce część B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia
Spis dokumentów w teczce część B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia. Na formularzu należy podać dane identyfikacyjne pracodawcy (nazwę pełną lub imię i nazwisko, adres, NIP), nr teczki oraz dane pracownika. W tabeli wyszczególnia się dokum
0
2747
RZiSJB Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)
Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z: 1) bilansu, 2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), 3) zestawienia zmian w funduszu, 4) informacji dodatkowej. Sprawozdanie finansowe jednostkowe sporządza się na
0
2732
SDT-D Spis dokumentów w teczce część D - dokumenty zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary p
Spis dokumentów w teczce część D - na druku wykazuje się dokumenty zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie
5.0
2518
KUS Księga udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.)
Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub uż
0
2505
IPOWD (archiwalny) (Covid-19 koronawirus) Informacja dla pracownika / porozumienie z przedstawicielem pracowników o ograniczeniu nieprzerwanego odpoczynku dobowego
W związku ze spadkiem obrotów w okresie stanu epidemii, dopuszczalne jest w zakładzie pracy: ● ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o który
0
2472
WowSNP (archiwalny) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 lat) - Poznań
Formularz przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do celów takich jak : odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach dla niepełnosprawnych, zatrudnienia w zakładzie aktywności za
4.0
2417
SDT-C Spis dokumentów w teczce część C - dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
Spis dokumentów w teczce część C - dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia - na formularzu należy podać dane identyfikacyjne pracodawcy (nazwę pełną lub imię i nazwisko, adres, NIP), nr teczki oraz dane pracownika. W tabeli wyszczególnia się oświadczenia lub dokumenty związane
0
2413
ZWPU Zgłoszenie wierzytelności
Należy wskazać dane: sygnatury sprawy, Sędziego (komisarza) oraz oznaczenie Sądu prowadzącego postępowanie, upadłego, tj. jego imię i nazwisko lub nazwę, wierzyciela lub w przypadku pełnomocnictwa - dane pełnomocnika, również ze wskazaniem jego adresu. W części pierwszej n
0
2365
Strona 3 z 23

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.