Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Inne druki do wypełnienia

ZWPU Zgłoszenie wierzytelności
Należy wskazać dane: sygnatury sprawy, Sędziego (komisarza) oraz oznaczenie Sądu prowadzącego postępowanie, upadłego, tj. jego imię i nazwisko lub nazwę, wierzyciela lub w przypadku pełnomocnictwa - dane pełnomocnika, również ze wskazaniem jego adresu. W części pierwszej n
0
2366
OoPCC Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania p
2.0
2335
OPO-1 (1) Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego
Formularz OPO-1 zgłasza mocodawca, adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, albo organ podatkowy. Na formularzu OPO-1 może być także zgłoszone zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu dalszego pełnomo
0
2329
W-1/04 Wniosek o wpis do ewidencji producentów
Formularz W-1/04 Wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz formularz załącznika W-1.1/04 wypełnia się w przypadku: Wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego; Zmiany danych; Korekty danych. Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami,
0
2295
IPOWR (archiwalny) (Covid-19 koronawirus) Informacja dla pracownika / porozumienie z przedstawicielem pracowników o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy
W związku ze spadkiem obrotów w okresie stanu epidemii, dopuszczalne jest w zakładzie pracy: ● ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o który
0
2278
OśM Oświadczenie majątkowe
Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświ
0
2272
ZPCRP-S Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. Określa się następujące typy zezwoleń na pracę: A dotyczy
0
2265
ZPCRP-z8 Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej typu S
Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. Określa się następujące typy zezwoleń na pracę: A dotyczy
0
2253
OwSPNa (Covid-19 koronawirus) Oświadczenie w sprawie przedłużenia umowy najmu (najemca)
W przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy antykryzysowej (tj. przed 31.03.2020 r.). upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychc
5.0
2234
Wi Wykaz inwentarza
Formularz należy wypełnić czytelnie uzupełniając wszystkie możliwe rubryki zgodnie z posiadaną wiedzą, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. W wypadku, gdy nie jest możliwe wpisanie wszystkich danych w rubrykach wykazu inwentarza, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanyc
0
2223
PPOW Protokół powypadkowy
Z oględzin miejsca wypadku oraz wyjaśnień poszkodowanego żołnierza i świadków wypadku sporządza się protokoły. Komisja powypadkowa sporządza protokół powypadkowy, w którym podaje się: skład komisji powypadkowej; stopień wojskowy, imię i nazwisko żołnierza, który uległ wypadk
0
2214
Ośw-RTV Oświadczenie uprawniające do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
Uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentu rtv mogą uzyskać osoby, które znajdują się w wykazie osób uprawnionych, które w urzędzie pocztowym: przedstawią dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych, przedstawią dowód osobisty l
3.6
2164
SD-2 (6) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku
Formularz SD-2 składa notariusz w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Miejscem składania jest Urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej. W przypadku niewpłacenia
0
2151
PZDPP Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania powiatowi mienia instytucji lub jednostki organizacyjnej
Inwentaryzacja to spis z natury wszystkich składników majątkowych, które są wymienione w paragrafie 1, punkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.02.1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategor
0
2111
AZKS Akt założycielski komitetu społecznego
Od 18 lipca 2014 można zgłosić zbiórkę gotówki lub darów przez internet lub wypełniając i wysyłając formularz pocztą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewksa 27, 00-060 Warszawa lub faksem. Po wysłaniu formularza zgłoszenie pojawi się na portalu zbiorki.gov.pl Zb
3.0
2110
ePUAP Pismo ogólne do podmiotu publicznego - Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP
Druku pisma ogólnego możesz użyć prawie do każdej sprawy, jaką chcesz załatwić elektronicznie w urzędzie, przesyłając ją bardzo łatwo z programu fillUp na adres wybranej Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP). Wysyłając pismo ogólne do urzędu, możesz do niego dodać swój załączni
5.0
2094
POL-2022/2 Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Europejski Trybunał Praw Człowieka jest sądem międzynarodowym, który może rozpoznawać jedynie skargi wniesione przez osoby fizyczne, organizacje lub osoby prawne, które zarzucają naruszenie praw zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Konwencja jest umową międzynarodo
0
2068
PPI Pełnomocnictwo pocztowe - Inpost
Formularz przeznaczony jest dla osób lub firm, które nie mają możliości osobistego odbioru awizowanej korespondencji. Do tej czynności możemy upoważnić inną osobę w formie pełnomocnictwa pocztowego. Pełnomocnictwo pocztowe powinno zostać udzielone przez adresata w placówce poczto
0
2066
VIA-WOMP Um (archiwalny) Umowa do wniosku o przyznanie świadczenia na ochronę miejsc pracy (COVID-19)
Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Do wniosku należy załączyć: kopię porozumienia z m.in. zakładową organizacją związkową lub przedstawicielam
0
2053
ZoOS Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego
Począwszy od 1 września 2019 r. obowiązują dwa rodzaje umów z osobami uczącymi się zawodu umowa o praktykę absolwencką oraz o staż uczniowski. W celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym
3.0
2040
Strona 4 z 23

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.