Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Inne druki do wypełnienia

SWS-zal1 Spis wierzytelności spornych - załącznik
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2206) określa jak powinien wyglądać wzór formularza "Spis wierzytelności spornych". Należy na druku zawrzeć dane wierzyciela (imię i nazwisko/nazwa, PESEL lub numer KRS wierzyciela, a w przypadku
0
1315
PFRON WN-KZ(II) (od I 2015) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część II)
Zwrot kosztów może zostać przyznany pracodawcy,który: zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy; złożył wniosek o zwrot kosztów, zwany dalej „wnioskiem”. Wniosek składa się do: Funduszu — w przypadku wnio
0
1295
WwznA Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydaje Minister Gospodarki, natomiast zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu wydaje marszałek województwa przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie w
0
1279
ZoUIZ Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym
Wniosek o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym kieruje się do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego lub do punktów informacyjnych Rejestru, znajdujących się przy sądach powszechnych. Dane osobowe wymagane we wniosku wypełnia się na podstawie dowodu osobistego lu
0
1266
DDCN Dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
Zarządcy nieruchomości określają dane dotyczące czynszów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mie
0
1249
Oś-efv Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych
Czynność opodatkowana podatkiem VAT wymaga od sprzedawcy potwierdzenia jej przeprowadzenia, w szczególności wystawienia faktury. Dokument potwierdzający sprzedaż może być przekazany zarówno na papierze, jak również w formie elektronicznej, jako e-faktura. Zgodnie z art. 106n ust.
5.0
1248
RRO PAN Roczne rozliczenie opłat z tytułu nadzoru przekazanych przez firmę audytorską do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
Roczne rozliczenie opłaty należnej za dany rok kalendarzowy firma audytorska składa do Agencji w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po danym roku kalendarzowym. W rozliczeniu wskazuje się kwotę, zaokrągloną do pełnych złotych: 1) przychodów firmy audytorskiej o
0
1244
OoSM Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicie
0
1239
DZFWP-PPK Deklaracja w zakresie finansowania wpłat podstawowych do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Wpis do PPK odbywa się auto
0
1237
WwznAW Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydaje Minister Gospodarki, natomiast zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu wydaje marszałek województwa przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie w
0
1231
ZPCRP-z12 Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Niniejsze zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy jedynie pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca tytułu pobytowego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”.
0
1228
WwznP Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydaje Minister Gospodarki, natomiast zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu wydaje marszałek województwa przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie w
0
1225
SPW-1/O (1) Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. poz. 1215 oraz z 2015 r. poz. 978) zarządza się, co następuje: Określa się wzór: deklaracji o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku
0
1208
PZDPP zal Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania powiatowi mienia instytucji lub jednostki organizacyjnej - załącznik
Inwentaryzacja to spis z natury wszystkich składników majątkowych, które są wymienione w paragrafie 1, punkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.02.1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategor
4.0
1203
SWSW (archiwalny) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
Uzupełniając pola w poszczególnych kolumnach formularza, należy dokonać obliczeń analogicznie dla każdego stopnia awansu zawodowego (wiersze 1-4) według podanej metodologii. Wszystkie dane oraz wyniki obliczeń powinny być wpisane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oblic
0
1188
OśKseF Oświadczenie o akceptacji faktur KSeF
Dostęp do faktury ustrukturyzowanej, faktur wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur możliwy jest albo po zalogowaniu się (uwierzytelnieniu) do systemu KSeF przez nabywcę towaru lub usługi albo, bez konieczności uwierzytelniania, po podaniu danych umożliwiających ziden
0
1172
ZPCHZ Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
Za sprawą nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. 2012 poz. 663) wydanego na podstawie na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, z dniem 1 sierpnia 2012 r. zaczęły ob
4.0
1165
PP 99 Żądanie dosyłania przesyłek i przekazów pocztowych - Poczta Polska S.A.
Formularz przeznaczony jest dla osób lub firm, które zmieniają miejsce zamieszkania i chcą, aby przesyłki pocztowe i wszelka korespondencja kierowana do nich, była przekazywana przez Pocztę Polską już na nowy adres. Dotyczy to zarówno osób, które zmieniają miejsce zamieszkania na
0
1161
ZnPSC Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
POUCZENIE Niniejsze zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy jedynie pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca tytułu pobytowego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „usta
0
1158
ZOPPW Zawiadomienie o osobach pozbawionych prawa wybierania
Sądy pierwszej instancji, które wydały orzeczenie, przekazują urzędom właściwych gmin zawiadomienia o osobach, które prawomocnym orzeczeniem sądu zostały: pozbawione praw publicznych; ubezwłasnowolnione. W wypadku uchylenia orzeczenia, o którym mowa w ust. 1 Rozporządzenie
0
1154
Strona 8 z 23

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.