Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Inne druki do wypełnienia

CEIDG-ZS (2.1) Zarządca sukcesyjny
Przedsiębiorca, który chce aby firma po jego śmierci zachowała ciągłość działania powinien wybrać zarządcę sukcesyjnego. Rezerwowy zarządca sukcesyjny zajmie się firmą, jeśli obecny zarządca sukcesyjny nie będzie mógł pełnić tej funkcji. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat
0
3480
PSR Potwierdzenie stanów rozrachunków
Inwentaryzacja jednostki odbywać się powinna na ostatni dzień każdego roku obrotowego, przyjętego przez jednostkę w ramach jej zasad rachunkowości. W zależności od rodzaju majątku podlegającego spisowi różnicowana jest częstotliwość prowadzonych czynności oraz metody ustalania st
0
3433
WSTiM Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)
Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie
0
3427
ASN-VAT Arkusz spisu z natury (likwidacja)
Formularz należy wypełnić w przypadku sporządzania remanentu likwidacyjnego dla celów VAT. Okresowa inwentaryzacja jest czynnością niezbędną zarówno w przypadku małych przedsiębiorstw jak i podmiotów prowadzących pełną księgowość. W obu przypadkach dokumentem obrazującym stan maj
0
3329
ORD-ZU (2) - w. ang JUSTIFICATION OF REASONS FOR RETURN ADJUSTMENT
Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wyjaśnienie przyczyny korekty składane jest na druku ORD-ZU. Formularz ORD-ZU jest dołączany do korygowanej deklaracji, jeśli jest ona składana elek
0
3277
RZiS (PS) (archiwalny) Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - spółdzielnia mieszkaniowa
Rachunek zysków i strat stanowi obowiązkowy element każdego sprawozdania finansowego zarówno w przypadku jednostek stosujących uproszczone sprawozdania finansowe, jak i jednostek, których sprawozdania podlegają badaniom przez biegłych rewidentów. W wariancie porównawczym rachun
0
3232
ORD-ZU (2) - w. niem. BEGRÜNDUNG DER URSACHEN FÜR DIE BERICHTIGUNG DER VORANMELDUNG
Formularz został przygotowany w niemieckiej wersji językowej. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wyjaśnienie przyczyny korekty składane jest na druku ORD-ZU. Formularz ORD-ZU jest do
3.0
3225
PRumZ Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zlecenie
Zawarcie umowy zlecenie nie powoduje, że jej rozwiązanie może nastąpić dopiero z ostatnim dniem, do którego umowa została zawarta. Dopuszczalne jest przede wszystkim skorzystać z terminów wypowiedzenia umowy. Warunkiem jest jednak, by umowa takie terminy wypowiedzenia przewidywał
0
3192
SDT-A Spis dokumentów w teczce część A - dokumenty związane z ubieganiem się przez pracownika o zatrudnienie
Spis dokumentów w teczce część A - dokumenty związane z ubieganiem się przez pracownika o zatrudnienie. W części A powinny znaleźć się oświadczenia oraz dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, skierowanie na badanie lekarskie i orzeczenie lekarskie dotyczące badań wst
5.0
3154
Rach-Pp (archiwalny) Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
Rachunek przepływów pieniężnych stanowi obowiązkowy element sprawozdania finansowego jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega corocznie obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. To, czy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią czy pośred
0
3130
IPOWM (archiwalny) Informacja dla pracownika / porozumienie z przedstawicielem pracowników o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych
W związku ze spadkiem obrotów w okresie stanu epidemii, dopuszczalne jest w zakładzie pracy: ● ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o który
0
3051
UP-OP-DZ Upoważnienie/pełnomocnictwo do sprawowania opieki nad dzieckiem/podopiecznym
Do typowych czynności należy powierzanie okresowo opieki nad małoletnim członkowi własnej rodziny, np. wujowi, dziadkom czy teściom. Niektóre urzędy i instytucje honorują pisemne upoważnienie przekazane przez rodzica lub opiekuna prawnego w formie pisemnej. Z formalnego punktu wi
2.7
3046
ZSW-04 (2) (archiwalny) Rodzina 500+ Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
Projekt "Rodzina 500+" to system wsparcia rodzin, gdzie zostanie przyznane świadczenie, które ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka. W celu otrzymania świadczenia będzie można złożyć specjalny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek wraz
0
3041
CEIDG-PN (2.1) Udzielone pełnomocnictwa
Formularz CEIDG-PN Udzielone pełnomocnictwa dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Druk CEIDG-PN jest załącznikiem do formularza CEIDG-1 i służy do udzielenia pełnomocnictwa. Wniosek w wersji papier
0
3039
WUMP P1 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
3.0
3027
PUOWP Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wypełnia pracodawca, podając informacje dotyczące poszkodowanego. W pierwszym punkcie podaje się dane identyfikacyjne pracodawcy: nazwę pełną lub imię i nazwisko pracodawcy, adres siedziby, NIP,, PESEL.Jeżeli nie zost
0
3006
ORD-M (4) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
W oświadczeniu ORD-M należy podać w poz. 1 Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL małżonka podatnika. W części A należy wskazać organ podatkowy, do którego adresowane jest oświadczenie. W części B osoba składająca oświadczenie podaje dane identyfikacyjne małżonka (nazwisko, p
0
2988
WKZP Wniosek/korekta o zwrot podatku VAT
Wniosek należy złożyć na właściwym formularzu wypełnionym w języku polskim. Formularz wypełnia się DRUKOWANYMI LITERAMI, zaczynając każdy wpis na początku wiersza lub rubryki. Wniosek składa się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, nie później niż do dni
0
2987
ID-PPK Informacja dotycząca PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Wpis do PPK odbywa się auto
0
2973
WZP-1R (4) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (od 14.07)
Deklarację WZP-1R składa przedsiębiorstwo państwowe. Deklarację należy złożyć 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego albo 14 dni po sporządzeniu tego sprawozdania jeśli nie podlega ono obowiązkowi zatwierdzenia. Formularz WZP-1R należy składać w urzędzie skarbowym, kt
0
2942
Strona 5 z 38

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.