Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Nieruchomości i budowlane druki do wypełnienia

WozL Wezwanie do opuszczenia i zwrotu wynajmowanego lokalu
W chwili rozwiązania umowy najmu lokator (najemca) zobowiązany jest zwrócić w stanie niepogorszonym w stopniu większym niż wynikający ze zwykłego zużycia wynajmowany lokal. Nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Jeżeli najemca odd
2.7
1097
DOK-2 Kat Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - Katowice
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Katowice Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), zwana dalej Ustawą. Składający: Formularz przeznaczony jest
0
1096
UNMzal1 Protokół zdawczo-odbiorczy załącznik nr 1 do umowy najmu mieszkania
Protokół zdawczo-odbiorczy jest dokumentem sporządzanym między właścicielem lokalu a kupującym/wynajmującym, w dniu jego przekazania. Opisuje się w nim stan mieszkania, wyposażenie, spisuje stan liczników. Jeśli po podpisaniu umowy zostaną wykryte jakieś wady może służyć jako po
0
1095
DWOOK-zal Karta nieruchomości - załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Kielce
Karta nieruchomości - załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Kielce Podstawa prawna: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystośc
0
1080
ZA Załącznik do deklaracji DL i DN - Informacje o danych współwłaścicieli
W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za śmieci, która weszła od stycznia 2022r., właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji. Taki obowiązek mają np. osoby fizyczne w przypadku budynków jednorodzinnych, a także osoby sprawujące zarząd nieruchomo
0
1073
ILW-Wr (W) Wykaz podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Wrocław
Formularz stanowi załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Wrocław. Termin składania: W terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie bądź ustanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunal
0
1062
UNBDG Umowa najmu budynku dla celów prowadzenia działalności gospodarczej
Dopuszczalne jest wynajęcie całego budynku (nieruchomości z budynkiem) na cele prowadzenia działalności gospodarczej o określonym przedmiocie. Umowa powinna precyzować, jaka działalność może być w nieruchomości prowadzona i w jakim zakresie dopuszcza się korzystanie z nieruchomoś
5.0
1053
ZD Załącznik do deklaracji DN i DL - Informacja o dodatkowych adresach nieruchomości albo numerach obrębu i numerach działek ewidencyjnych nieujętych w deklaracji
W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za śmieci, która weszła od stycznia 2022r., właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji. Taki obowiązek mają np. osoby fizyczne w przypadku budynków jednorodzinnych, a także osoby sprawujące zarząd nieruchomo
0
1051
UDL Umowa dzierżawy lokalu
Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Choć umowa dzierżawy najczęściej wykorzystywana jest do p
0
1028
DO-2 B (2) (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy
Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji: Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonej na terenie Miasta Bydgoszczy. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacy
0
1017
OZRkb Oświadczenie/Zmiana/Rezygnacja kierownika budowy (robót)/ inspektora nadzoru inwestorskiego - Poznań
Druk Oświadczenie/Zmiana/Rezygnacja kierownika budowy (robót)/ inspektora nadzoru inwestorskiego należy złożyć do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznań, gdzie oświadczenie kierownika jest zawsze załącznikiem do pisma Inwestora. Na druku należy podać dane ki
0
1006
DO W Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Łódź
Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabud
0
1005
ZF (archiwalny) Załącznik do deklaracji - Informacja o wodomierzach
Formularz stanowi załącznik do deklaracji DZW o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż ten, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlan
0
1004
ASG Wniosek o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
0
991
WUWZ-Po Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Poznań
Wniosek powinien zawierać: 1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dot
0
990
PoZWL Prośba o zgodę na wywieszenie logo firmy/ustawienie baneru reklamowego na budynku/płocie
Uzyskanie zgody na wywieszenie logo jest formą potwierdzenia ustnie zawartej między stronami nieodpłatnej umowy użyczenia, w której właściciel budynku użycza zezwala na korzystanie przez właściciela firmy ściany, płotu lub innego miejsca celem wywieszenia logo firmy. Użyczenie
0
988
PKOZ Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego
Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego zawiera w sobie następujące sekcje: 1. Inwestor , gdzie należy podać: imię, nazwisko, adres inwestora. 2. Kategoria obiektu budowlanego. 3. Adres obiektu budowlanego. 4. Data przeprowadzenia kontroli.
0
979
DOP-1 (2014) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej - Szczecin
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy. Formularz jest przeznaczony dla jednego gospodarstwa domowego. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organiz
0
973
ZE (archiwalny) Załącznik do deklaracji - Informacje o zużyciu wody dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy
Formularz stanowi załącznik do deklaracji DZW o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż ten, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlan
0
969
WUMP C3 Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
0
956
Strona 8 z 36

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.