Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

PIT druki do wypełnienia

WOTPP Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku / zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych
W sytuacjach szczególnie uzasadnionych organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań na rzecz skarbu państwa. Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: • odroczyć termin płatności pod
5.0
2027
PIT-23 (6) (archiwalny) (od 2012) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
Deklaracja dotyczy zbycia nieruchomości i praw pochodnych w okresie do 2006 r. Korzystanie z druku w obecnej chwili dotyczy wyłącznie kwestii korygowania deklaracji składanych wcześniej. Korektę złożyć należy niezwłocznie po zaistnieniu obowiązku jej złożenia, niemniej nie ma obo
0
1960
OoRzR Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Podatnik, który z początkiem 2022 r. nie złożył oświadczenia na piśmie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2022 r., może złożyć w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. na piśmie oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacj
0
1942
WoZNP (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości w podatkach
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych. Organ wydaje albo zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, albo zaświadczenie stwi
0
1923
IFT-3 (8) (archiwalny) (2016-2019) Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
Podstawa prawna: Art. 44d ust. 1, 3, 4 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą”. [Legal basis: Art. 44d par. 1, 3, 4 and par. 9 of the Act of 26 July 1991 on natural persons’ income tax, hereinafter
0
1916
IFT/A (6) (archiwalny) (2016-2019) Informacja o numerach rachunków i wysokości odsetek wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
Formularz IFT/A stanowi załącznik do informacji: IFT-3/IFT-3R i wypełniany jest przez pracodawcę, który wypłaca przychody cudzoziemcowi zatrudnionemu na terytorium Polski. IFT/A należy wypełnić w przypadku gdy faktyczny albo pośredni odbiorca posiada więcej niż jeden numer rachu
0
1900
PIT-AZ (1) Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych
Formularz należy złożyć dwa miesiące od dnia wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy wniosek dotyczy 2002 roku; w pozostałych przypadkach - 6 miesięcy od dnia we
0
1888
WPPT-11 Wniosek o przekazanie PIT-11 przed terminem
Jeżeli obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, p
0
1883
PIT/MIT (2) (2019-2023) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach
Formularz PIT/MIT stanowi załącznik dozeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS. Na deklaracji wykazuje się informacje dotyczącą środków trwałych: nazwę i wartość środka trwałego oraz przychód w poszczególnych miesiącach. Wzór został opublikowany w rozporządzeniu Ministra
0
1778
PIT/PM (1) (2019-2023) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Druk PIT/PM "Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" można dołączyć do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS. Formularz wypełniają podatnicy, którzy na podstawie art. 30dc ust. 2 ustawy
0
1758
WPPT-11/8C/IFT-1R Wniosek o wydanie IFT-1R/PIT-11/PIT-8C w związku z zamiarem opuszczenia kraju
Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, w związku z zamiarem opuszczenia przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnik
0
1594
ZoUFOZ Zawiadomienie o uproszczonej formie opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Oprócz tradycyjnej formy comiesięcznego ustalania wartości zaliczek podatkowych, podatnicy mogą korzystać z uproszczeń przy określaniu ich wartości i ich wpłacaniu na rzecz urzędu skarbowego. Jedną z form uproszczeń pozostaje zaliczka w kwocie 1/12 dochodu wykazanego w poprzednic
0
1485
WoUMZ Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych
W sytuacjach szczególnie uzasadnionych organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań na rzecz skarbu państwa. Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: odroczyć termin płatności podat
0
1481
PIT-4 (16) (do XII 2006) (archiwalny) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat
Deklaracja PIT-4R obowiązywała do 31 grudnia 2006 r. Nie ma już obowiązku składania jej do urzędu Skarbowego. Jednak dla niektórych księgowych w dalszym ciągu jest pomocna przy miesięcznym rozliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Składający: Płatnik podatku dochodowego od osób
0
1446
SSE/A (2) Wykaz udziałów w spółkach
Wzór obowiązujący od 20 maja 2015 r. Wzór stosuje się do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu 20 maja 2015 r. Wzór mogą stosować podatnicy, których r
0
1443
WoZNZ Wniosek o zwrot nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Za nadpłatę uważa się m.in. kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku lub podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Ze względu na to, że przez podatek rozumie się również: zaliczki na podatki, raty podatków, jeżeli prze
0
1435
ZoKOZ Zawiadomienie o wyborze kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - (dla prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych)
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będący małymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, mogą wpłacać zaliczki kwartalne. Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3h, ustala się w następujący sposób: obowiązek wpłacania zalic
0
1417
PIT-CSR/PIT-CSRS (1) Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
PIT-CSR/PITCSRS to ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR, ang. Corporate Social Responsibility), czyli ulga podatkowa dla podatników wspierających działalność kulturalną, sportową oraz szkolnictwo wyższe i naukę, jest to jedna z najnowszych propozycji, która znalazła si
0
1394
ZoKOR Zawiadomienie o wyborze kwartalnej formy wpłacania zryczałtowanego podatku dochodowego
Podatnicy, którzy wybrali rozliczenie podatku dochodowego jako zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych (czyli opłacający tzw. ryczałt podatkowy), mają możliwość w pewnych przypadkach rozliczać podatek i wpłacać raz na kwartał a nie co miesiąc. W przypa
0
1343
AZ-O (1) Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą
Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą Podstawa prawna: Art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
0
1340
Strona 5 z 24

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.