Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Pojazdy i transport druki do wypełnienia

ZRO Zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie przez dziecko prawa jazdy
Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia zgłasza się w odpowiedniej placówce wraz z kompletem dokumentów w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę PKK. Na podstawie dokumentów organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni ro
3.8
2310
WoRWZP-Rz Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Rzeszów
Rejestracji pojazdu dokonuje właściciel pojazdu z dokumentem tożsamości lub osoba upoważniona pisemnym upoważnieniem przez właściciela pojazdu. W przypadku firm - na podstawie upoważnienia podpisanego przez właściciela firmy, lub osobę zarządzającą. W przypadku gdy właścicielem
0
2297
WoRWZP-Sz Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Szczecin
Wymagane dokumenty do rejestracji: "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29) (wypełnia właściciel, właściciele). Załączniki: dowód własności pojazdu, świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierając
0
2291
PT Protokół przekazania składnika majątku na cele osobiste
Podatnik ma prawo w każdym momencie zaprzestać wykorzystywać składnik majątku dla celów prowadzonej działalności i przeznaczyć go na własne cele lub też przekazać pod tytułem darmym innej osobie. W takim przypadku nie ma obowiązku wystawiać faktury nie ma bowiem dostawy odpłatne
0
2268
DPZA Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium kraju
Dokument należy złożyć w urzędzie celnym. Przez odbiorcę należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywający, na potrzeby tej działalności, wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium panstwa członkowskiego Wspólnot
0
2267
WoRWZP-Po Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Poznań
Wnioskując o rejestrację (przerejestrowanie) używanego pojazdu należy złożyć następujące dokumenty: wypełniony wniosek, oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstr
0
2252
VAT-12 (4) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
Wzór deklaracji VT-12 (4) stosuje się, począwszy od rozliczenia za lipiec 2018r. Deklarację VAT-12 składają podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu. Skróconą deklarację dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taks
0
2241
WoRWZP-K Wniosek o rejestrację/rejestrację czasową/wyrejestrowanie pojazdu Kielce
Rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdu dokonuje na wniosek właściciela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli właścicielem pojazdu jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot rejestracji może dokonać starosta właściwy ze wzglę
0
2235
EPPDBN-zal Załącznik do ewidencji przebiegu pojazdu udostępnionego osobie nie będącej pracownikiem - dla celów działalności gospodarczej
Pojazdy wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, od 1 kwietnia 2014 r. powinny mieć przebieg dokumentowany wpisami w ewidencji. Brak ewidencji powoduje, że podatnik nie ma prawa odliczać 100% podatku VAT zawartego w cenie samochodu oraz 100% VAT z
0
2227
WUoC Wypowiedzenie umowy OC
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC pojazdu Umowa podlega rozwiązaniu po wcześniejszym złożeniu drugiej stronie oświadczenia o jej wypowiedzeniu. Regułą jest, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który um
5.0
2226
WoRWZP-T Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Toruń
Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek jego właściciela, w przypadku: przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podst. zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądż w art
0
2221
UPSS Umowa powierzenia samochodu służbowego pracownikowi
Pracownik może uzyskać do używania w ramach czynności służbowych oraz prywatnych pojazd stanowiący mienie służbowe. W takim przypadku osobie takiej co do zasady odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Od odpowiedzialności tej pracownik może się jednak uwolni
0
2218
EPPDBN Ewidencja przebiegu pojazdu udostępnionego osobie nie będącej pracownikiem - dla celów działalności gospodarczej
Pojazdy wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, od 1 kwietnia 2014 r. powinny mieć przebieg dokumentowany wpisami w ewidencji. Brak ewidencji powoduje, że podatnik nie ma prawa odliczać 100% podatku VAT zawartego w cenie samochodu oraz 100% VAT z
0
2189
WoWP-Kat Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu Katowice
Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku: Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na p
0
2164
MZW Miesięczne zestawienie wydatków z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego
Miesięczne zestawienie wydatków sporządzane jest na podstawie faktur, które dokumentują poniesienie wydatku. Faktura powinna w takim przypadku posiadać numer rejestracyjny pojazdu. Ważne jest, aby każde zestawienie posiadało liczbę porządkową, numer dowodu (faktura/rachunek), da
1.0
2118
WoRWZP-B Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Bydgoszcz
Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu: Pojazd nowy ( nie rejestrowany) zakupiony na terenie RP: dowód własności, karta pojazdu wydana przez producenta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji dowód wpłaty opłat
0
2109
VAT-24 (2) (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego
Wniosek VAT-24 składa się w urzędzie skarbowym w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego czyli zaświadczenia VAT-25. W przypadku gdy wnioskod
5.0
1898
WoWDT-Ł Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego/tablic/y rejestracyjnych/ej /nalepki kontrolnej/znaku legalizacyjnego Łódź
Wnioski mieszkańców miasta Łodzi dotyczące spraw z zakresu rejestracji pojazdów są rozpatrywane w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godziny
0
1784
WoZASO Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego
W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej w ramach państw UE lub eksportu samochodu osobowego poza UE należy złożyć Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego. Wniosek mogą złożyć osóby fizyczne i podmioty prowadzące działalność gospodar
0
1743
UDS Umowa dzierżawy samochodu
Umowa dzierżawy samochodu Strony mogą w ramach umowy dzierżawy przekazać do używania i pobierania pożytków również samochód. Do dzierżawy stosuje się w takim przypadku przepisy o najmie, z zachowaniem jednak odrębności wynikających z zapisów zawartej umowy oraz specyfiki dzierża
0
1683
Strona 3 z 13

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.