Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Pojazdy i transport druki do wypełnienia

SAD-EKS SAD 1 - EKSPORT (karta: 1, 2, 3)
W celu właściwego wypełnienia formularza prosimy zapoznać się z instrukcją. Formularze SAD powinny być wypełnione czytelnie, pismem maszynowym lub komputerowo. Do prawidłowego umieszczenia formularza w maszynie należy wykorzystać prostokąt znajdujący się w polu 2. Jeżeli znak ko
0
1667
VAP-R (1) Zgłoszenie rejestracyjne informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania VAT z tytułu usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego - Application for registration notifying of
Zgłoszenie rejestracyjne informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania VAT z tytułu usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego Application for registration notifying of joining to international occasional carriage services special scheme of VAT accou
0
1661
WoRWZP-ZG (archiwalny) Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Zielona Góra
Wniosek należy złożyć w przypadku rejestracji, czasowej rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu w Wydziale Komunikacji. Wymagane dokumenty: wypełniony wniosek o rejestrację według obowiązującego wzoru, dowód własności pojazdu - oryginał, dowód rejestracyjny pojazdu - oryg
0
1653
WoWDT-Po Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub innych dokumentów pojazdu - inne czynności - Poznań
Chcąc wnioskować o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych lub innych zagubionych, zniszczonych lub ukradzionych dokumentów pojazdu należy wypełnić ten formularz oraz dołączyć do tego wiosku następujące dokumenty: - dowód rejestracyjny, - zaświadczenie z policji potwierdzające
0
1641
WoWDR-G Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego Gdańsk
Wniosek należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu stałego, a w przypadku osoby prawnej w urzędzie właściwym dla miejsca jej siedziby. Wymagane dokumenty: Wtórnik dowodu rejestracyjnego z powodu jego utraty: wypełniony formularz (druk) wniosku, dowód osobisty
0
1640
WoRWP (2) Wniosek o rejestrację/rejestrację czasową/wyrejestrowanie pojazdu
Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papie
2.8
1610
WoRWZP-L Wniosek o rejestrację/czasową rejestrację/wyrejestrowanie/zawiadomienie o pojeździe Lublin (KM-035-01)
Dokumenty do wglądu dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, odpis/wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy firm). Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta
0
1589
ZwSRU Zgłoszenie w sprawie rejestracji umowy najmu/dzierżawy/leasingu pojazdu samochodowego
W przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem 1 kwietnia 2014 r. możliwa jest kontynuacja odliczania całej wartości podatku VAT zawartego w fakturach wystawianych również po 31
0
1531
RWP-P-Gorz Pełnomocnictwo rejestracja wyrejestrowanie pojazdu Gorzów Wlkp
Pełnomocnictwo do rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu jest potrzebne w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta. Dołączenie do wniosku o rejestrację bądź w
0
1459
ZUS WZO-PL-1 Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych (U.S. Social Security)
Formularz ZUS WZO-PL-1 wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić i podpisać dla celów wszczęcia postępowania w sprawie uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych z właściwej instytucji amerykańskiej. W formularzu pomocniczym wnioskodawca wskazuje rodzaj świadczenia amerykańskiego, o k
0
1429
WoWDT-Kr Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z pozwoleniem czasowym do czasu wydania wtórnika, dowodu rejestracyjnego bez pozwolenia czasowego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu Kraków
Wymagane dokumenty od wnioskodawcy: Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z pozwoleniem czasowym do czasu wydania wtórnika, dowodu rejestracyjnego bez pozwolenia czasowego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu. Załączniki do wniosku: W przypadku zniszczenia
0
1416
WoWDT-Kat Wniosek o wydanie wtórnika Katowice
W celu uzyskania wtórnika dowodu rejestracyjnego należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Dowód rejestracyjny i pozwolenie czasowe są wydawane za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Opłatę oraz opłatę ewidencyjną pobiera organ dokonujący rejestrac
0
1344
WDZP Wniosek o dokonanie zmiany w opisie pojazdu
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zawiadomić w terminie 30 dni o zmianie stanu faktycznego pojazdu, które wymaga zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. Wymagane dokumenty: wypełniony formularz wniosku, dowód osobisty, faktura potwierdzająca dokonanie zmia
0
1342
WoWDT-Wa Wniosek o wymianę/wydanie wtórnika Warszawa
Wymagane Dokumenty: Wniosek właściciela o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego. Dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku gdy został zniszczony w stopniu powodującym jego nieczytelność). Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciąg z rejestru b
0
1325
WoWDR-Kra Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Kraków
Dokumenty od wnioskodawcy: Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego. Załączniki do wniosku: Dotychczasowy dowód rejestracyjny. Karta pojazdu, jeżeli była wydana. Zaświadczenie lub odpis z rejestru badań technicznych pojazdów przeprowadzonego przez stację kontroli poja
0
1317
WoRWZP-Zgorz (archiwalny) Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Zgorzelec
Do wniosku załącz następujące dokumenty: wszystkie dokumenty potwierdzające, że jesteś właścicielem pojazdu (mogą to być np. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). W przypadku, kiedy kupiłeś/aś pojazd o
0
1307
WoWDT-L Wniosek o dokonanie zmiany / wydanie / wpisanie/wykreślenie adnotacji / dopisanie/wykreślenie współwłaściciela / wydanie potwierdzonej kserokopii dowodu rejestracyjnego Lublin
Na wniosek właściciela pojazdu, na okres konieczny do wykonania tablicy (tablic) rejestracyjnej (wtórnika), ale nie dłuższy niż 30 dni organ rejestracyjny może wydać pozwolenie czasowe oraz tymczasowe tablice rejestracyjne, które należy zwrócić przy odbiorze wtórnika tablic (tabl
0
1261
PT-1 (2) Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym
Formularz PT-1 Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym składają przedsiębiorcy żeglugowi, o których mowa w art. 3 ustawy. Miejscem składania oświadczenia jest Urząd skarbowy, o którym mowa w art.9 ust.2 ustawy, zwany dalej "urzędem skarbowym" Na formularzu należ
0
1249
WoWDT-B Wniosek o wymianę lub wydanie wtórnika Bydgoszcz
Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje właściciel pojazdu lub pełnomocnik. Wniosek o zmianę tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej. W przypadku kradzieży tablic / tablicy
0
1205
VAP-Z (1) Zgłoszenie o zaprzestaniu lub zawieszeniu wykonywania usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego - Notification of discontinuation or suspension of supplying occasional international carriage services - Anmeldung über Aufhören oder Aufhebung
Zgłoszenie o zaprzestaniu lub zawieszeniu wykonywania usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego - Notification of discontinuation or suspension of supplying occasional international carriage services - Anmeldung über Aufhören oder Aufhebung des Erbringens der Dienst
0
1202
Strona 4 z 13

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.