Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Pojazdy i transport druki do wypełnienia

SAD-BIS-IMP SAD-BIS - IMPORT (karta: 6, 7, 8)
W celu właściwego wypełnienia formularza prosimy zapoznać się z instrukcją. Formularze SAD powinny być wypełnione czytelnie, pismem maszynowym lub komputerowo. Do prawidłowego umieszczenia formularza w maszynie należy wykorzystać prostokąt znajdujący się w polu 2. Jeżeli znak ko
0
1192
WoWWT-L Wniosek o dokonanie zmiany/wymiany wtórnika/wpisanie adnotacji/dopisanie wykreślenie współwaściciela Lublin
Wymagane załączniki: W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży tablic/-y: dowód tożsamości właściciela, dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu (jeżeli była wydana), tablice rejestracyjne, oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o zagubieniu lub zniszczeniu t
4.0
1189
WoWDT-Wr(m) Wniosek o wydanie wtórnika/wymianę dowodu rejestracyjnego dla Miasta Wrocław
Wymagane wnioski i dokumenty: wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego; zaświadczenie z aktualnego przeglądu technicznego pojazdu (wykonanego zgodnie z art.83 ustawy z dnia 20.06.1997 r.), jeżeli jest wymagane; zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2
0
1181
WoWDT-G Wniosek o wydanie wtórnika Gdańsk
Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z powodu ich kradzieży, zagubienia lub zniszczenia, z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego Właściciel pojazdu wypełnia formularz (druk) wniosku i przedkłada go w sekretariacie Referatu Rejestracji Pojazdów w Zespole Obsługi
0
1161
ZZp-Wr Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Wrocław
Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: Właściciel lub pełnomocnik (za wyjątkiem indywidualnych przypadków, gdzie wymagane jest osobiste stawiennictwo w celu złożenia oświadczenia przez stronę). Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu: zawiadomienie o zbyciu pojazd
0
1152
ZZP-Kat Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Katowice
W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić starostę (w miastach na prawa
3.3
1150
OPSCPm Oświadczenie o korzystaniu z pojazdu służbowego dla celów prywatnych (miesięczny ryczałt pojazdu)
Korzystanie dla celów prywatnych przez pracownika z pojazdu służbowego stanowiącego majątek przedsiębiorstwa powoduje powstanie u niego przychodu z tytułu świadczenia nieodpłatnego lub świadczenia częściowo nieodpłatnego. Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługująceg
0
1148
WoWDT-Gorz Wniosek o wydanie wtórnika/wymianę dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego Gorzów Wlkp.
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego. 2. Dotychczasowy dowód rejestracyjny, jeżeli został zniszczony 3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana 4. Oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań w przypadku utra
0
1142
WoWZT-Wr(m) Wniosek o wydanie zalegalizowanych tablic (wtórnika) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego/wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych Wrocław
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Dział Rejestracji Pojazdów Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: Wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie,
1.0
1118
WoWDT-Op(P) Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego powiat Opole
Chcąc wnioskować o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych lub innych zagubionych, zniszczonych lub ukradzionych dokumentów pojazdu należy wypełnić ten formularz oraz dołączyć do tego wniosku następujące dokumenty: dowód rejestracyjny, zaświadczenie z policji potwierdzające f
5.0
1115
WoWDT-Sz Wniosek o wydanie wtórnika Szczecin
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie wtórnika - wypełnia właściciel składając stosowne oświadczenie (w którym należy podać dokładnie okoliczności utraty). Załączniki: wyciąg z rejestru badań technicznych określający termin następnego badania technicznego pojazdu (nie wym
0
1086
ZZP-B Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Bydgoszcz
Wymagane dokumenty Zawiadomienie o zbyciu pojazdu: dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa kupna sprzedaży, faktura) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego składa w organie rejestrującym właściciel lub pełnomocnik. Zawiadomienie o zbyc
4.3
1032
ZZP-Ł Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu Łódź
Wnioski mieszkańców miasta Łodzi dotyczące spraw z zakresu rejestracji pojazdów są rozpatrywane w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godzi
1.8
1024
WoWZWSP Wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych
Pracodawca może wyrazić zgodę na wykorzystywanie w pracy zarówno w delegacji, jak i w czasie wykonywania standardowych czynności samochodu prywatnego, stanowiącego własność pracownika. Wykorzystywanie prywatnego pojazdu odbywać się może na zasadzie: umowy najmu z pracownikiem
0
1020
UmPrz Umowa przewozu
Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Przewoźnik obowiązany jest do zapewnienia podróżnym odpowiadających rodzajowi transportu warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takic
5.0
1014
SAD-TR SAD 3 - TRANZYT (karta: 1, 4, 5)
W celu właściwego wypełnienia formularza prosimy zapoznać się z instrukcją wypełniania formularza. Formularze SAD powinny być wypełnione czytelnie, pismem maszynowym lub komputerowo. Do prawidłowego umieszczenia formularza w maszynie należy wykorzystać prostokąt znajdujący się w
4.0
1007
OPSCPd Oświadczenie o korzystaniu z pojazdu służbowego dla celów prywatnych (dzienny ryczałt pojazdu)
Korzystanie dla celów prywatnych przez pracownika z pojazdu służbowego stanowiącego majątek przedsiębiorstwa powoduje powstanie u niego przychodu z tytułu świadczenia nieodpłatnego lub świadczenia częściowo nieodpłatnego. Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługująceg
0
1000
WoWDR-pK Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Starostwo Powiatowe Kielce
Wymagane dokumenty: Wniosek Załączniki: dowód rejestracyjny, karta pojazdu, jeŜeli była wydana, zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Do wglądu: tablice rejestracyjne pojazdu (w przypadku posiadania „białych” tablic) celem d
0
995
ZZP-Poz Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Składając zawiadomienie należy na wniosku podać: imię i nazwisko lub nazwę właściciela i współwłaściciela (o ile występuje) oraz adres zamieszkania lub siedziby właściciela i nr PESEL/REGON/ datę urodzenia. Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca. Dat
1.0
990
WoRWP-Gorz Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu Gorzów Wlkp
Rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdu dokonuje na wniosek właściciela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli właścicielem pojazdu jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot rejestracji może dokonać starosta właściwy ze względ
0
982
Strona 5 z 13

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.