Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Praca i kadry druki do wypełnienia

WUMP Wniosek o urlop macierzyński po porodzie
Do dnia porodu pracownica ma prawo korzystać ze zwolnienia lekarskiego, a nie z urlopu macierzyńskiego. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 1)20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 2)31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzie
0
7388
ZUS Z-3b (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składek
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu: 1) wykonywania pozarolniczej działalności, 2) współpracy z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, 3) bycia duchownym nabywają prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ub
0
7242
WZP (archiwalny) (2022) Zbiorcza lista płac (umowa zlecenia)
Dotyczy wynagrodzeń za okres od 1 lipca 2022 r. Umowa zlecenie jest typową umową zawieraną celem świadczenia określonych czynności. Od umowy o pracę odróżnia ją nie tylko kwestia mniejszego podporządkowania zlecającemu, ale również wysokością składek ZUS, jakie z takiej umowy na
0
7242
WZP (archiwalny) (2020) Zbiorcza lista płac (umowa zlecenia)
Dotyczy wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2020 r. Umowa zlecenie jest typową umową zawieraną celem świadczenia określonych czynności. Od umowy o pracę odróżnia ją nie tylko kwestia mniejszego podporządkowania zlecającemu, ale również wysokością składek ZUS, jakie z takiej umowy
0
7216
PFRON INF-1 Informacja miesięczna o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, są zobowiązani dokon
0
7147
REF Referencje dla pracownika
Referencje są wystawiane przez poprzedniego pracodawcę dla pracownika w celu rekomendowania go następnym pracodawcom. Najczęściej referencje są wystawiane podczas rozwiązania umowy z pracownikiem. Referencje mogą być również wypełnione na wniosek byłego pracownika. Dzięki ref
1.0
6728
ZUS RD-3 (archiwalny) Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek należy wypełnić, jeżeli chcesz otrzymać informację o stanie konta rozliczeniowego. Dowiesz się z niej o kwocie zadłużenia, kwocie nadpłaconych składek lub o zerowym stanie konta. Instrukcja wypełniania 1. Wypełnij WIELKIMI LIT
0
6656
ZAS-W (5) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na wniosek zainteresowanego podatnika, na podstawie ewidencji księgowej danych podatkowych. Dotyczy : 1. Osób fizycznych, 2. Osób prawnych, 3. Jednostek organizacyjnych nieposiadających os
0
6649
WWUP Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
Druk ten zwany inaczej wypowiedzeniem zmieniającym stosowany jest w przypadku zmiany na gorsze warunków pracy lub płacy pracownika. Jeżeli strony nie chcą w drodze ugody ustalić nowych zasad współpracy, pracodawca może zaproponować pracownikowi pogorszenie warunków bez koniecznoś
0
6504
ZaśoZ Zaświadczenie o zatrudnieniu
Zaświadczenie o zatrudnieniu, poświadczające fakt pozostawania w stosunku pracy lub inny tytuł zatrudnienia jest dokumentem wewnętrznym, wystawianym na żądanie pracownika. Przepisy nie przewidują formularza, z którego pracodawca powinien korzystać przy sporządzania zaświadczenia,
3.8
6494
PFRON P Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo upoważnia daną osobę do działania w imieniu beneficjenta wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, refundację składek na ubezpieczenia społeczne osób niep
0
6239
KU Karta urlopowa
Karta urlopowa jest dokumentem, w którym pracodawca zobowiązuje się udzielić urlopu pracownikowi w konkretnym terminie. Oznacza to, że pracownik może rozpocząć urlop w ustalonym terminie bez dodatkowych oświadczeń pracodawcy. Kartę urlopową sporządza się na 7 dni przed planowany
0
6177
RZP Rozliczenie zaliczki pobranej
Rozliczenia gotówkowe są prowadzone za pośrednictwem kasy. Wszystkie wpłaty i wypłaty powinny być ujęte w raporcie kasowym. Wypłata zaliczki na zakup towarów następuje na podstawie wniosku o zaliczkę. Kasowym dokumentem wypłaty zaliczki jest KW. W czasie rozliczania, pracownik p
0
6142
RKPZ (archiwalny) Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej
Formularz Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej w pierwszej części powinien zawierać podstawowe informacje takie jak: imię i nazwisko delegowanego, stanowisko służbowe, cel podróży, miejscowość i kraj docelowy oraz środek transportu. W kolejnej części należy podać czas podró
0
6122
WZP (archiwalny) Zbiorcza lista płac (umowa zlecenia)
Dotyczy wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2019 r. Umowa zlecenie jest typową umową zawieraną celem świadczenia określonych czynności. Od umowy o pracę odróżnia ją nie tylko kwestia mniejszego podporządkowania zlecającemu, ale również wysokością składek ZUS, jakie z takiej umowy
0
6011
UdPDO Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (RODO)
Powierzenie danych osobowych odbywa się co do zasady między klientem a administratorem danych osobowych. Między tymi podmiotami dochodzi bowiem do udzielenia zgody na wykorzystanie danych podmiotu powierzającego dane (jego własnych informacji). Podmiot, który uzyskuje możliwość p
3.5
6007
KRUS ZO-1/03/2021 (Covid-19 koronawirus) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
Wniosek ten wypełnia osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników ubiegająca się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad: dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno
2.8
5960
RUPSOW Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
Zgodnie z zapisem art. 361§1 kodeksu pracy pracodawca może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia można zastosować jedynie w przypadku spełnienia poniższych warunków: jeżeli umowa była zawarta
0
5935
GUS Z-05 (2022) Badanie popytu na pracę
Formularz GUS Z-05 "Badanie popytu na pracę" należy przekazać raz w kwartale do 9 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2022 r., do 8 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 8 października 2022 r. za III kwartał 2021 r., do 11 stycznia 2023 r. za IV kwartał
0
5924
RdUOD (2023) Rachunek do umowy o dzieło (do 200 zł)
Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku - zawiera zmiany dotyczące Niskich podatków - czyli obniżenie stawkiPIT z 17 do 12 procent. Umowa o dzieło, w której przychód nie przekracza 200 zł posiadać powinna szczególny rodzaj rachunku. Przychód z tytułu takiej umowy jest bowie
0
5874
Strona 5 z 41

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.