Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Praca i kadry druki do wypełnienia

PFRON DEK-1-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Deklarację DEK-I-0 wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, który zobowiązany jest do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Deklarację należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okolicz
0
3492
PFRON INF-Z Informacja ewidencyjna zgłoszeniowa lub aktualizacyjna
Pracodawca, który jest zwolniony z miesięcznych wpłat na fundusz PFRON, na podstawie art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji, ma obowiązek składania miesięcznych (INF-1) i rocznych (INF-2) informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Obowiązek przekazywania tych informacji d
0
3457
GUS RF-03 (2021) (archiwalny) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych - druk dla celów wewnętrznych (z możliwością wpisania kwot w zł gr)
We wszystkich pytaniach przez jednostkę należy rozumieć jednostkę sprawozdawczą (jednostkę samorządu terytorialnego (jst) łącznie z jej jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi, tzn. dane powinny być wykazane łącznie dla wszystkich tych jednostek. Obowiąz
0
3442
ZUS Z-17 (archiwalny) Karta zasiłkowa
Zakład pracy zobowiązany jest, jako płatnik wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, prowadzić ewidencję wypłacanych zasiłków społecznych z tytułu czasowej niezdolności pracownika do pracy. Zobowiązanie dotyczy zarówno zatrudnionych, po
0
3440
OKUW Oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka o korzystaniu z urlopu wychowawczego
Ubiegając się o udzielenie urlopu wychowawczego do głównego wniosku o urlop wychowawczy należy dołączyć oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna prawnego o braku zamiaru korzystania z tego urlopu przez okres wskazany we wniosku. Jeżeli natomiast zamiarem rodziców lub opiekunów
3.0
3398
KOUoZ-zal Oświadczenie dotyczące danych osobowych - załącznik do druku kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Przepisy przewidują dwa wzory kwestionariuszy, w których pracownicy i kandydaci do pracy podają swoje dane osobowe: jeden dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, drugi dla już zatrudnionego pracownika. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r.
0
3392
RUPWR Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - informacja o redukcji etatów
Redukcja etatu może stać się jedną z przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. Inaczej przedstawia się procedura rozwiązania umowy w przypadku zwolnień grupowych, inaczej w przypadku decyzji o redukcji pojedynczego stanowiska pracy w danym zakładzie pracy. W przypadk
5.0
3387
UPrac Upomnienie pracownika
Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, prac
0
3342
IROU-zal Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - załącznik
Formularz IROU-zal stanowi załącznik do Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej, który należy dołączyć do informacji w przypadku, gdy występuje więcej niż dwa okresy rozliczeniowe dla danego ubezpieczonego. Od 1 listopada 2013 druk RMUA zostaje zastąpiony dwoma formularzami:
1.0
3342
UoUSP Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
Pracownik, jak i zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej może zawrzeć z przedsiębiorcą umowę o używaniu jego prywatnego pojazdu dla celów służbowych. Podobnie takie używanie dopuszczalne jest w przypadku samochodu stanowiącego prywatny majątek przedsiębiorcy. W przypadku p
0
3228
REF-K Referencje dla kontrahenta
Referencje to rodzaj dokumentu, którego celem jest rekomendacja danej osoby (firmy) innej osobie (firmie). Jeśli klient wystawia referencje jakiejś np. spółce to czyni to w celu polecenia współpracy z tą spółką innym, potencjalnym kontrahentom tej spółki. Z założenia referencje d
3.7
3228
OODO Oświadczenie pracownika przetwarzającego dane osobowe (RODO)
Jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na inspektora ochrony danych jest zapewnienie wewnętrznego systemu bezpieczeństwa przetwarzania danych, na co składają się nie tylko instrukcja obrotu danymi w firmie (polityka bezpieczeństwa danych), ale również odpowiednie przeszkolen
0
3213
OoOR (archiwalny) Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy/na podstawie decyzji państwowego inspektora
Od 1 kwietnia 2020 r. osoba poddana obowiązkowej kwarantannie, która przekroczyła granicę po 31 marca 2020 r., odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi [2]. To oznacza, że za okres obowiązkowej kwarantanny osoby te mają prawo do świadczeń z tytułu ch
5.0
3210
PRumZ Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zlecenie
Zawarcie umowy zlecenie nie powoduje, że jej rozwiązanie może nastąpić dopiero z ostatnim dniem, do którego umowa została zawarta. Dopuszczalne jest przede wszystkim skorzystać z terminów wypowiedzenia umowy. Warunkiem jest jednak, by umowa takie terminy wypowiedzenia przewidywał
0
3198
SDT-A Spis dokumentów w teczce część A - dokumenty związane z ubieganiem się przez pracownika o zatrudnienie
Spis dokumentów w teczce część A - dokumenty związane z ubieganiem się przez pracownika o zatrudnienie. W części A powinny znaleźć się oświadczenia oraz dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, skierowanie na badanie lekarskie i orzeczenie lekarskie dotyczące badań wst
5.0
3168
KSW-BHP-zal Ramowy program szkolenia - załącznik do Karty szkolenia wstępnego
Wzór karty szkolenia wstępnego określony został w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Według powyższego rozporządzenia pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazani
0
3081
KOP-zal Oświadczenie dotyczące danych osobowych - załącznik do druku kwestionariusz dla pracownika kadry pracownicy
Przepisy przewidują dwa wzory kwestionariuszy, w których pracownicy i kandydaci do pracy podają swoje dane osobowe: jeden dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, drugi dla już zatrudnionego pracownika. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r.
0
3076
WoZPZ Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
Począwszy od 2022 r. dopuszczalnym jest złożenie wniosku o brak zaliczki na podatek od uzyskiwanych wynagrodzeń. Wniosek składany może być do płatnika podatku z tytułu wynagrodzenia z umowy zlecenia oraz do płatników, którymi są: spółdzielnie od oprocentowania wkładów pienięż
5.0
3060
IPOWM (archiwalny) Informacja dla pracownika / porozumienie z przedstawicielem pracowników o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych
W związku ze spadkiem obrotów w okresie stanu epidemii, dopuszczalne jest w zakładzie pracy: ● ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o który
0
3057
ID-PPK Informacja dotycząca PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Wpis do PPK odbywa się auto
0
2982
Strona 8 z 41

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.