Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Prawne i sądowe druki do wypełnienia

KW-ODPIS (od 2014) Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
Chcąc otrzymać odpis księgi wieczystej w wersji papierowej lub zaświadczenie o zamknięciu danej księgi wieczystej należy wypełnić i złożyć wniosek KW-ODPIS. W formularzu należy wskazać czy wnioskujemy o wydanie odpisu zwykłego, zupełnego, czy o wydanie zaświadczenia o zamknięciu
4.3
3779
LWS Lista wspólników spółki
Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub uż
4.0
3567
GUS PNT-01 (2022) Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej za 2022 r.
Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) służy do oceny potencjału naukowo-badawczego kraju. Obejmuje ono informacje w ujęciu dostosowanym do standardów międzynarodowych, zawartych w Podręczniku Frascati 2015, stosowanych w krajach członkowskich OECD i UE (rozporz
1.0
3565
KRS-ZA Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
3562
WoUDJ Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa, na podstawie którego występuje z żądaniem udostępnienia danych osob
0
3532
KRS-WH Sposób powstania podmiotu - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SPZOZ
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
3530
MSiG-M1 Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami. Wnioskodawca wypełnia pola jasne. Wniosek należy złożyć w Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń (PPO) w sądzie rejonowym (wydziale gospodarczym). Opłatę za inne ogłoszenia i obwieszcze
0
3463
CI KRS-COD Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
Wniosek CI KRS-COD składany jest w celu otrzymania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosk należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty, które reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie i
0
3377
KRS-WF Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
3360
OP (archiwalny) Odpowiedź na pozew
Odpowiedź na pozew należy złożyć na urzędowym formularzu w sprawach, które podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, tj. w sprawach, w których powód dochodzi: roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, ros
2.0
3355
PoPA Pozew o podwyższenie alimentów
Wstępnie zasądzona wartość alimentów może zostać przez sąd zmodyfikowana podwyższona lub obniżona. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy bowiem od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pozew, by był zasadny, musi za
3.4
3270
KRS-W-OPP Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
3259
OODO Oświadczenie pracownika przetwarzającego dane osobowe (RODO)
Jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na inspektora ochrony danych jest zapewnienie wewnętrznego systemu bezpieczeństwa przetwarzania danych, na co składają się nie tylko instrukcja obrotu danymi w firmie (polityka bezpieczeństwa danych), ale również odpowiednie przeszkolen
0
3213
KRS-ZB Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-ZB dotyczy zmiany danych wspólników spółki jawnej/komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej w rejestrze przedsiębiorców. Formularz składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, którego wpis
0
3182
GUS DNU-R (2022) Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2022
Do wypełnienia sprawozdania rocznego DNU-R zobowiązani są rezydenci podmioty gospodarki narodowej dostarczający i/lub nabywający usługi od nierezydentów, których: przychody z tytułu dostarczania usług, wymienionych w załączniku nr 1, części A, nierezydentom nie przekroczyły w
0
3171
SFJSOI ES (v.1) Elementy sprawozdania finansowego organizacji innej, m. in. jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
FormularzSFJSOI ES jest załącznikiem do elektronicznego sprawozdania finansowego organizacjiinnej. Służy do dołączania w plikachpdf elementów sprawozdania finansowego. Sprawozdanie organizacji innej (SFJSOI) jest to wzór sprawozdania dla pozostałych jednostek zobowiązanych do sk
0
3159
KRS-WL (archiwalny) Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
3148
KRS-ZC Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-ZC dotyczy zmiany danych wspólników spółki komandytowej w rejestrze przedsiębiorców. Formularz składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze p
1.0
3146
KRS-W10 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
3128
GUS RG-RD Wykonywana działalność
Formularz GUS RG-RD stanowi załącznik do Wniosku GUS RG-OP lub RG-OF. WnioskiGUS RG-OP lub GUS RG-OFwraz z załącznikami powinien być złożony w urzędzie statystycznym lub jego oddziale w województwie, na terenie którego: osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowoś
0
3116
Strona 6 z 43

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.