Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Starostwo Powiatowe druki do wypełnienia

WoZWBP Wniosek o zwrot wydatków z budżetu państwa części wydatków gminy wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego
Zwrot wydatków następuje na wniosek gminy. Gmina składa wniosek o zwrot wydatków do właściwego wojewody, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku , w którym dokonano wydatków. We wniosku gmina wykazuje wykonane wydatki według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który
2.0
522
OKBZR-Kat Oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy Katowice
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć oprócz oryginału dziennika budowy, odpowiednich protokołów badań i sprawdzeń, dokumentu potwierdzającego wykonanie inwentaryzacji geode
0
519
ZRB-Op Zgłoszenie budowy (robót budowlanych) nie wymagających Decyzji - Pozwolenia na budowę Opole
Zgłoszenie powinno zawierać: określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia, oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodnie z wzorem), w zależnoś
5.0
515
ZZP-T Zawiadomienie do karty informacyjnej nr SP-029 o zbyciu pojazdu Toruń
Wymagane dokumenty: formularz SP-029 o zbyciu pojazdu dotychczasowy właściciel zawiadamia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego organ rejestrujący załączając do formularza oryginał lub kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu: osobiście
0
507
OKBZR-Wr Oświadczenie kierownika budowy Wrocław
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć oprócz oryginału dziennika budowy, odpowiednich protokołów badań i sprawdzeń, dokumentu potwierdzającego wykonanie inwentaryzacji geode
0
503
OKBZR(BO)-Wa Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót Warszawa bez odstępstw od projektu
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć oprócz oryginału dziennika budowy, odpowiednich protokołów badań i sprawdzeń, dokumentu potwierdzającego wykonanie inwentaryzacji geode
3.0
503
WWD-Wr Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów Wrocław
Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: Posiadacz nieruchomości lub osoba upoważniona (załączyć właściwe pełnomocnictwo). Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym lub właścicielem urządzeń, o których mowa w art.49 &s
1.0
500
ZoTRRB-Sz Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych/rozbiórkowych Szczecin
Wymagane dokumenty: Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych/rozbiórkowych - formularz dostępny w sekretariacie PINB w Szczecinie (pl. Armii Krajowej 1, pok. 385), lub do pobrania z niniejszej strony. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym term
0
500
OKBZRBZ-B(P) Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych bez zmian Bydgoszcz
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć oprócz oryginału dziennika budowy, odpowiednich protokołów badań i sprawdzeń, dokumentu potwierdzającego wykonanie inwentaryzacji geode
0
498
OKBZR-L Oświadczenie kierownika budowy Lublin
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć oprócz oryginału dziennika budowy, odpowiednich protokołów badań i sprawdzeń, dokumentu potwierdzającego wykonanie inwentaryzacji geode
0
489
OKBZR-Rz Oświadczenie kierownika budowy Rzeszów
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć oprócz oryginału dziennika budowy, odpowiednich protokołów badań i sprawdzeń, dokumentu potwierdzającego wykonanie inwentaryzacji geode
0
489
ZZB-G (archiwalny) Zawiadomienie o zakończeniu budowy Gdańsk
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć takie dokumenty jak: dokument potwierdzający wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, oryginał dziennika budowy, odpowied
3.0
486
OKBZR-Kra Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy i robót budowlanych Kraków
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć oprócz oryginału dziennika budowy, odpowiednich protokołów badań i sprawdzeń, dokumentu potwierdzającego wykonanie inwentaryzacji geode
0
484
OKBZR-K Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy Kielce
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć oprócz oryginału dziennika budowy, odpowiednich protokołów badań i sprawdzeń, dokumentu potwierdzającego wykonanie inwentaryzacji geode
0
476
GEO ZG-zal Załączniki do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych
Formularz stanowi załącznik do formularza ZG: Zgłoszenia prac geodezyjnych i zawiera przypisy oraz wyjaśnienia dotyczące wypełniania wniosku ZK. Kody znajdujące się w załączniku są zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 201
0
476
OKBZR-T Oświadczenie kierownika budowy Toruń
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć oprócz oryginału dziennika budowy, odpowiednich protokołów badań i sprawdzeń, dokumentu potwierdzającego wykonanie inwentaryzacji geode
0
474
WoWTN-K Wniosek o wydanie wtórnika: tablic rejestracyjnych (tablicy rejestracyjnej)/znaku legalizacyjnego/nalepki kontrolnej Kielce
Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnej(ych) jest możliwe tylko w przypadku, kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu tzw. „białych", przy czym w przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczen
0
471
OKBZR-Gorz Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót Gorzow Wlkp
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć oprócz oryginału dziennika budowy, odpowiednich protokołów badań i sprawdzeń, dokumentu potwierdzającego wykonanie inwentaryzacji geode
0
465
WoWDB-Op Wniosek o wydanie dziennika budowy Opole
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dzienni
0
462
WoZOS Wniosek o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 oraz z 2009 r. Nr 91, poz.742)
W stosunku do osób wymienionych w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych , zatrudnionych na zasadach, o których mowa w ust. 1, część wynagrodzenia odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe
0
456
Strona 5 z 11

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.