Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Urząd Miasta i Gminy druki do wypełnienia

OoT-Po Oświadczenie o tablicach
W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tablic do organu rejestrującego, właściciel pojazdu zamiast tablic dołącza oświadczenie. We wniosku należy podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz numer rejestracyjny i markę
4.0
2536
ZDL-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jedn
0
2532
WoUD (archiwalny) Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Kto udostępnia dane? dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy; dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w odniesieniu do województwa
0
2522
WUMP P Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
0
2505
DN Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Warszawa)
W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za śmieci, która weszła od stycznia 2022r., właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji. Taki obowiązek mają np. osoby fizyczne w przypadku budynków jednorodzinnych, a także osoby sprawujące zarząd nieruchomo
0
2447
WoRWZP-Ol Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Olsztyn
Załącznikami do wniosku o rejestrację są: oryginał dowodu własności pojazdu, karta pojazdu, świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkow
0
2417
WoWDT-Ol (archiwalny) Wniosek/zawiadomienie o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego/wtórnika dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu/nalepki kontrolnej/znaków legalizacyjnych Olsztyn
Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnej(ych) jest możliwe tylko w przypadku, kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu tzw. „białych", przy czym w przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczen
0
2411
WoAU-Wa Wniosek o wydanie odpisu skróconego/pełnego aktu urodzenia - Warszawa
Z wydrukowanym i wypełnionym wnioskiem o wydanie odpisu skróconego/pełnego aktu urodzenia, należy udać się do dowolnej siedziby USC na terenie m.st. Warszawy. Należy złożyć wniosek i dokonać na miejscu opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać wcześniej przelewem
3.4
2407
PdZ-Po Pełnomocnictwo do zameldowania na pobyt stały/czasowy - Poznań
Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku zgłoszenia zameldowania prz
5.0
2392
WZIN Wniosek o zmianę imienia, nazwiska
Podstawowe zasady dotyczące zmiany imienia lub nazwiska: zmiana imienia oznacza zmianę na inne imię lub zmianę pisowni imienia; zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub
3.0
2391
WoZPA Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym - osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Zwrot podatku akcyzowegomdotyczy oleju na
3.8
2382
IL-1 (1) Informacja o lasach
Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Formularz należy składać w terminie 14 d
0
2377
WWZPG Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wyborca zamierzający głosować w obwodzie głosowania poza miejscem stałego zamieszkania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie za
0
2372
WoPS Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały
Decyzja w sprawie wydanie zezwolenia na pobyt stały jest wydawana na czas nieoznaczony. Karta ważna jest przez 10 lat. Na podstawie zezwolenia na pobyt stały, wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym, niż Polska kraju. Zezwolenia na pobyt stały udzi
4.0
2362
DO L Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Łódź
Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabud
0
2358
ZRO Zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie przez dziecko prawa jazdy
Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia zgłasza się w odpowiedniej placówce wraz z kompletem dokumentów w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę PKK. Na podstawie dokumentów organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni ro
3.8
2314
WoRWZP-Rz Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Rzeszów
Rejestracji pojazdu dokonuje właściciel pojazdu z dokumentem tożsamości lub osoba upoważniona pisemnym upoważnieniem przez właściciela pojazdu. W przypadku firm - na podstawie upoważnienia podpisanego przez właściciela firmy, lub osobę zarządzającą. W przypadku gdy właścicielem
0
2304
WoRWZP-Sz Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Szczecin
Wymagane dokumenty do rejestracji: "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29) (wypełnia właściciel, właściciele). Załączniki: dowód własności pojazdu, świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierając
0
2299
WoRWZP-Po Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Poznań
Wnioskując o rejestrację (przerejestrowanie) używanego pojazdu należy złożyć następujące dokumenty: wypełniony wniosek, oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstr
0
2259
OZW Oświadczenie - zgoda właściciela nieruchomości
Wycięcie bez zgody właściciela nieruchomości drzewa lub krzewu, rosnącego na tym terenie grozi nałożeniem wysokiej kary pieniężnej. Wniosek o wydanie zgody na wycięcie drzewa lub krzewu może złożyć posiadacz nieruchomości, czyli właściciel lub współwłaściciel, dzierżawca, najemca
0
2258
Strona 5 z 49

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.