Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Urząd Miasta i Gminy druki do wypełnienia

ZN-1/B (2) (archiwalny) Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
Formularz stanowi załącznik do deklaracji DN-1 lub informacji IN-1. Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator NIP w
0
1676
WoKWPN Wniosek o korektę wymiaru podatku od nieruchomości
Wymagane dokumenty: akt notarialny (np. umowa kupna sprzedaży), dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości lub ich innych części albo obiektów budowlanych, osoby prawne wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości, osoby fizyczne – wypełniony formularz inf
3.0
1667
WoRWZP-ZG (archiwalny) Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Zielona Góra
Wniosek należy złożyć w przypadku rejestracji, czasowej rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu w Wydziale Komunikacji. Wymagane dokumenty: wypełniony wniosek o rejestrację według obowiązującego wzoru, dowód własności pojazdu - oryginał, dowód rejestracyjny pojazdu - oryg
0
1653
WoZOS Wniosek o zwrot opłaty skarbowej - Wrocław
Z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podmiot figurujący na dowodzie zapłaty opłaty skarbowej, czyli podatnik (wnioskodawca, inwestor), a także pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podmiotu który dokonał zapłaty
0
1644
EL/ZP/3 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Informację składa osoba, która: chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje wrócić do kraju, planuje na stałe wyjechać z Polski - zostanie wtedy automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego lub czasowego. Zgłoszenie może zostać również zgłoszone prz
0
1644
WoWDT-Po Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub innych dokumentów pojazdu - inne czynności - Poznań
Chcąc wnioskować o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych lub innych zagubionych, zniszczonych lub ukradzionych dokumentów pojazdu należy wypełnić ten formularz oraz dołączyć do tego wiosku następujące dokumenty: - dowód rejestracyjny, - zaświadczenie z policji potwierdzające
0
1641
WoWDR-G Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego Gdańsk
Wniosek należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu stałego, a w przypadku osoby prawnej w urzędzie właściwym dla miejsca jej siedziby. Wymagane dokumenty: Wtórnik dowodu rejestracyjnego z powodu jego utraty: wypełniony formularz (druk) wniosku, dowód osobisty
0
1640
SR-2Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przyspos
0
1634
WUMP P7 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
0
1634
WoUDK Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości (wnioskodawca - firma)
Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (w przypadku drzewa lub krzewu usuwanego z nieruchomoś
0
1632
WUMP P8 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
0
1631
WoRWP (2) Wniosek o rejestrację/rejestrację czasową/wyrejestrowanie pojazdu
Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papie
2.8
1610
WUMP P5 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
0
1603
MS Metryka sprawy
Metryka sprawy, wraz z dokumentami, do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana. Metryka sprawy prowadzona jest w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeżeli dokumentacja odzwierciedlająca przebieg załatwiania spraw powstaje w systemie
0
1600
DWOOK-L Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Lublin
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zwana dalej u.c. i p.g. Składający: formularz jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym także dla właścicie
0
1599
WoRWZP-L Wniosek o rejestrację/czasową rejestrację/wyrejestrowanie/zawiadomienie o pojeździe Lublin (KM-035-01)
Dokumenty do wglądu dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, odpis/wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy firm). Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta
0
1589
ZIL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Formularz należy składać w terminie 14 d
0
1586
WoSRW Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców
Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP, posłów do PE, wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do spisu osób uprawnionych do udziału w referendach. Stały
3.3
1566
PAC-Kr Pełnomocnictwo do wydania i odbioru odpisu aktu stanu cywilnego Kraków
Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów skróconych wielojęzycznych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń dla: Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa i małżonka: podanie (dru
4.0
1561
WUMP P6 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
0
1556
Strona 8 z 49

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.