Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Pojazdy i transport druki do wypełnienia

OSPOU Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych
Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprz
0
954
WoWDR-Ł Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu lub znaku legalizacyjnego Łódź
Dokumenty: Wniosek o wymianę dokumentów komunikacyjnych Załączniki: dowód rejestracyjny lub oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania o utracie dowodu rejestracyjnego, karta pojazdu, jeżeli była wydana lub oświadczenie właścic
0
907
P-WoWWDR Pełnomocnictwo- wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego Gorzów Wlkp.
Załączniki do wniosku: w przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego, karty pojazdu) w stopniu powodującym jego nieczytelność - zniszczony blankiet dokumentu. w przypadku kradzieży lub zagubienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego, karty
0
890
SAD-WYW-TR SAD 2 - WYWÓZ + TRANZYT (karta: 1, 2, 3, 4, 5)
Formularze SAD powinny być wypełnione czytelnie, pismem maszynowym lub komputerowo. Do prawidłowego umieszczenia formularza w maszynie należy wykorzystać prostokąt znajdujący się w polu 2. Jeżeli znak kontrolny znajduje się w centrum tego prostokąta, to pola w formularzu będą wyp
1.0
851
ZZP-G Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu Gdańsk
Wymagane dokumenty: wypełniony formularz (druk) wniosku, dowód osobisty (do wglądu), oraz kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu. W przypadku gdy dowód własności jest wystawiony na osobę(y) prowadzącą(e) działalność gospodarczą do rejestrac
0
845
SAD-BIS-EKS SAD-BIS 1 - EKSPORT (karta: 1, 2, 3)
W celu właściwego wypełnienia formularza prosimy zapoznać się z instrukcją wypełniania formularza. Formularze SAD powinny być wypełnione czytelnie, pismem maszynowym lub komputerowo. Do prawidłowego umieszczenia formularza w maszynie należy wykorzystać prostokąt znajdujący się w
0
842
USG-zal1 Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży garażu
Na tym formularzu dokonuje się opisu stanu technicznego garażu podczas podpisywania umowy jego sprzedaży.
5.0
835
DPZATR (archiwalny) (od I 2015) Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju
Formularz przeznaczony dla każdej osoby nabywającej wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy niezarejestrowany wcześniej na terytorium kraju zgo dnie z przepisami o ruchu drogowym. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany po dokonaniu jego
0
827
WoWDR-Ol (bm) Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis Starostwo Powiatowe Olsztyn
Wymagane dokumenty: wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego, dotychczasowy dowód rejestracyjny, karta pojazdu, jeżeli była wydana, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego lub wyciąg z rejestru badań technicznych prowadzonego przez stację kontroli pojazdów,
0
814
WoZA Wniosek o zwrot akcyzy
Właściwy naczelnik urzędu wydaje decyzję o wysokości kwoty zwrotu akcyzy z tytułu: dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, eksportu wyrobów akcyzowych, w wyniku powstania nieprawidłowości akcyza zostaje pobrana na terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty nab
3.0
803
UUSO - zal1 Załącznik nr 1 do umowy użyczenia samochodu osobowego - protokół zdawczo odbiorczy
Jeżeli użyczany samochód ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Zasady tej nie stosuje się, gdy biorący mógł wadę z łatwością zauważyć. Protokół powinien zawierać oświadczenie, ż
0
798
ZZP-Rz Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Rzeszów
Wymagane dokumenty Zgłoszenia sprzedaży dokonuje dotychczasowy właściciel pojazdu z dokumentem tożsamości lub osoba upoważniona pisemnym upoważnieniem przez dotychczasowego właściciela pojazdu. W przypadku firm - na podstawie upoważnienia podpisanego przez właściciela firmy l
0
789
WoZTR Wniosek o zmianę tablic rejestracyjnych Kraków
Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) I. Wniosek (dostępny tutaj) o zmianę tablic rejestracyjnych - druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury. II. Załączniki do wniosku: 1) Dotychczasowy dowód rejestracyjny, 2) Tablice/ -ca rejestracyjne w przypadku zniszczenia, 3
0
771
ZZTR Zawiadomienie o zgubieniu/zniszczeniu/kradzieży tablic rejestracyjnych
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie wtórnika. Załączniki zwrot tablicy (tablic) przy składaniu wniosku lub przy odbiorze wtórnika - w przypadku ich zniszczenia, wymiany, złożenie przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie f
0
763
WoWDR-pT Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Starostwo Powiatowe Toruń
Wymagane dokumenty: Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego lub wydanie wtórnika W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na kolejne adnotacje o dacie następnego badania technicznego pojazdu, do wniosku właściciel dołącza: dowód rejestracyjny kart
0
759
SAD-BIS-WYW-TR SAD-BIS 2 - WYWÓZ + TRANZYT (karta: 1, 2, 3, 4, 5)
W celu właściwego wypełnienia formularza prosimy zapoznać się z instrukcją. Formularze SAD powinny być wypełnione czytelnie, pismem maszynowym lub komputerowo. Do prawidłowego umieszczenia formularza w maszynie należy wykorzystać prostokąt znajdujący się w polu 2. Jeżeli znak ko
0
750
R-SS Zgoda na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
Dopuszczalnym jest wykorzystywanie pojazdu prywatnego pracownika lub osoby nie będącej pracownikiem dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Zwrot wydatków na eksploatację takiego pojazdu odbywać się może zarówno na zasadzie ryczałtu wypłacanego pracownikowi, jak również
0
745
WoWDR-Sz Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Szczecin
Wymagane dokumenty: Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Załączniki: dowód rejestracyjny, zaświadczenie z ostatniego badania technicznego, karta pojazdu - jeśli była wydana. Do wglądu: polisa OC, dokument tożsamości właściciela, pisemne pełnomocnictwo oraz od
0
730
OOKUK-L Oświadczenie o odpowiedzialności karnej - utrata karty pojazdu Lublin
Karta pojazdu jest dokumentem przypisanym do pojazdu i wydawanym w przypadku pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub w przypadku zapisania karty, zniszczenia bądź utraty. Karta pojazdu musi być przedkładana zawsze w przypadku zmiany danych np.: właściciela, da
5.0
725
WoWDR-Sz (bm) Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis Szczecin
Wymagane dokumenty: Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego (zapisanego) (BOI-38). Załączniki: dowód rejestracyjny, zaświadczenie z ostatniego badania technicznego, karta pojazdu - jeśli była wydana. Do wglądu: polisa OC, dokument tożsamości właściciela,
0
716
Strona 6 z 13

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.