Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

ZUS druki do wypełnienia

Składając wnioski i deklaracje ZUS online, możesz zaoszczędzić sporo czasu. To wygodna forma załatwiania spraw, bez konieczności wychodzenia z domu. Jeśli chcesz dopełnić formalności bez wizyty w urzędzie, skorzystaj z naszej oferty. Dostępne w niej druki ZUS do pobrania to m.in. deklaracje rozliczeniowe, zgłoszenia do ubezpieczeń, zaświadczenia, wnioski i raporty. Możesz je wypełnić online i błyskawicznie wysłać do PUE ZUS. Znajdziesz je u nas także w przeznaczonej do wydruku wersji.

ZUS Z-12 (archiwalny) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
Co załatwisz tym wnioskiem Gdy złożysz ten wniosek, ustalimy Twoje uprawnienia do zasiłku pogrzebowego i wysokość zasiłku. 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje Ci jeśli pokryłeś koszty pogrzebu: osoby, która miała prawo do emerytury lub renty, w tym członka rodziny takiej osoby,
0
5662
ZUS PR-4 Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeń
Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób ubezpieczonych: zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia choroboweg
5.0
5497
ZUS ENS Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych - wersja papierowa
ZUS ENS to deklaracja umożliwiająca staranie się o niewypłacone świadczenia emerytalno-rentowe po osobie zmarłej, której to świadczenia te przysługują do dnia śmierci. Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia i zastąpił dotychczasowy formularz ZUS Rp-18. Do wniosku została dołącz
1.0
5480
EKUZ (prac) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym państwie UE/EFTA
Wniosek przeznaczony jest dla osób ubezpieczonych w NFZ oraz członków ich rodzin, których wyjazd do innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA związany jest z poszukiwaniem pracy, wykonywaniem pracy, w tym wykonywaniem zadań służbowych na polecenie pracodawcy oraz z pracą w
0
5442
IROU Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej (IMIR)
Od 1 listopada 2013 druk RMUA zostaje zastąpiony dwoma formularzami: Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej oraz Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 1101)). Od 2012 roku
0
5420
OoSON (archiwalny) Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której dziecko uczęszcza albo w okresie niemożności sprawowania opieki nad dziecki
0
5333
ZUS US-35 Wniosek o zmianę danych zawartych w wydanym formularzu A1/E101 lub anulowanie zaświadczenia - wersja papierowa
Wniosek US-35 należy złożyć, gdy zaszły zmiany w odniesieniu do zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym: praca za granicą nie doszła do skutku, okres pracy za granicą uległ zmianie, miejsce wykonywania pracy za granicą uległo zmianie. Do wniosku należy dołączyć formularz
4.3
5319
ZUS US-10 (archiwalny) Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe
Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe Instrukcja wypełniania Jesteś osobą, która utraciła dobrowolne ubezpieczenie (emerytalne i rentowe albo chorobowe), ponieważ składka została opłacona po terminie lub w niep
0
5305
ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek
Formularz ZUS ZWPA należy wypełnić w celu: wyrejestrowania płatnika składek będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wyrejestrowania płatnika składek będącego osobą fizyczną, zgłoszenia korekty danych wyrejestrowania płatnika skład
3.8
5273
ZUS Z-10 (archiwalny) Oświadczenie
Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego przysługuje, jeśli niezdolność do pracy z powodu choroby powstała: w czasie trwania zatrudnienia/ ubezpieczenia i trwa nieprzerwanie po ustaniu zatrudnienia/ ubezpieczenia, w ciągu 14 dni po ustaniu zatrudnienia/ u
0
5260
ZUS RCA cz.II Imienny raport
Formularz ZUS RCAcz. II stanowi załącznik do formularza ZUS DRAcz. II - deklaracja rozliczeniowa. Formularz ZUS RCAcz. II przeznaczony dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. Na for
2.3
5237
OoOK (archiwalny) (Covid-19 koronawirus) Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy
Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, np.: pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe), zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne), osob
3.5
5111
ZUS US-3 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii - z wysyłką do PUE ZUS
Wniosek US-3 składany jest w celu uzyskania zaświadczenia A-1 (w związku z pracą najemną). Deklarację może pracodawca dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii. W formularzu należy wykazać dane delegowanego pracownika
5.0
5034
ZUS EOP (archiwalny) WNIOSEK o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 mie
Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy: odroczenia o
3.7
4844
ZUS ESP (archiwalny) Wniosek o świadczenie przedemerytalne
Wniosek o świadczenie przedemerytalne można złożyć w każdej placówce ZUS, jednakże: wniosek ten rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt stały, jeśli nie masz adresu zamieszkania w
0
4842
ZUS US-35 Wniosek o zmianę danych zawartych w wydanym formularzu A1/E101 lub anulowanie zaświadczenia - z wysyłką do PUE ZUS
Wniosek US-35 należy złożyć, gdy zaszły zmiany w odniesieniu do zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym: praca za granicą nie doszła do skutku, okres pracy za granicą uległ zmianie, miejsce wykonywania pracy za granicą uległo zmianie. Do wniosku należy dołączyć formularz
0
4776
ZUS Z-15 Inf Informacja do wniosku o zasiłek opiekuńczy
Instrukcja wypełniania: Wypełnij wniosek, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad: zdrowym dzieckiem do 8 lat, – chorym dzieckiem. Wypełnij ten wniosek również, jeżeli jesteś rodzicem lub członkiem rodziny dzieck
0
4738
ZUS RUD Zgłoszenie umowy o dzieło - z wysyłką do PUE ZUS
Od 1 stycznia 2021 płatnicy składek mają obowiązek raportowania do ZUS informacji o każdej zawartej umowie o dzieło. Na druku w części I należy podać dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło, takie jak NIP, REGON lub PESEL (w przypadku osób fizycznych niemających nadanego PESE
5.0
4704
ZUS ESP Wniosek o świadczenie przedemerytalne
Wniosek o świadczenie przedemerytalne można złożyć w każdej placówce ZUS, jednakże: wniosek ten rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt stały, jeśli nie masz adresu zamieszkania w
0
4688
WRS (archiwalny) Wniosek o rentę socjalną
O rentę socjalną może ubiegać się osoba, która nie posiada żadnego okresu ubezpieczenia, jak też osoba, która pozostaje lub pozostawała w ubezpieczeniu społecznym. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, zamieszkałej na terenie Polski, całkowicie niezdolnej do pracy z po
0
4634
Strona 6 z 53

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.