Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Akcyza druki do wypełnienia

VAT-7D (8) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Wzór VAT-7D (8) stosuje się począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2016 r. Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7D składają podatnicy inni niż mali, rozliczający podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy oraz podatnicy, którzy w ciągu roku podatko
0
2227
CIT/JW (1) (archiwalny) Załącznik o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej
Deklaracja CIT-15J jest deklaracją składaną jako informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej. Deklarację CIT-15J składają spółki jawne m
0
2208
OSW-RD (1) Oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
OSW-RD (1)Oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych składają osoby fizyczne będące udziałowcem lub akcjonariuszem podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitał
0
2206
NIP-B (5) (archiwalny) Informacja o rachunkach
Formularz NIP-B może być składany tylko jako załącznik do formularzy NIP-2 i NIP-7. Pola jasne wypełnia składający, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
0
2193
KznPZZ2023 Kalkulator kwot zaliczek i netto PIT/ZUS/zdrowotne za 2023 - zestawienie miesięczne (dla umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło)
Kalkulatory przestawia rozliczenie miesięczne i roczne dla umowy o pracę, zlecenie oraz o dzieło. Kalkulator w algorytmie uwzględnia: nowe zasady obliczania wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 koszty autorskie rozliczenie wspólne z małżonkiem korzystanie z ulgi dla klasy średnie
0
2191
PFRON INF-O-PR Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w spra
5.0
2190
AKC-4/J (8) Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych
Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/J należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 dla wszystki
0
2186
IN-15 (archiwalny) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (Warszawa)
Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych l
1.0
2169
SD-2 (6) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku
Formularz SD-2 składa notariusz w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Miejscem składania jest Urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej. W przypadku niewpłacenia
0
2151
OPS-1 (2) Zawiadomienie o odwołaniu/wypowiedzeniu/zmianie pełnomocnictwa szczególnego
Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Zawiadomienie OPS-1 może być złożone przez osobę ustanawiającą pełnomocnika szczególnego (tj. przez podatnika, płatnika, inkasenta, spadkobiercy, następcy prawnego, osoby trzeciej lub wnioskującego o wydanie interpretacji indywi
0
2147
CIT-8A (10) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy składa spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową, o której mowa w art.1a ust.3 pkt 4 ustawy. Formularz CIT-
0
2145
WOC Wniosek o ustanowienie / zmianę / zniesienie wolnego obszaru celnego lub o ustanowienie / zmianę / zniesienie składu wolnocłowego
Wzór wniosku o utworzenie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego określa załącznik do rozporządzenia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty zawierające dane aktualne w dniu jego złożenia: odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców w KRS lub zaśw
1.0
2125
CIT-6AR (5) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Deklarację CIT-6AR składa: 1. Spółka przejmująca przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, która jest obowiązana do wpłaty podatku - art.25a ustawy. 2. Spółka zwolniona od podatku na podstawie art.22 ust.4 ustawy w związku z utratą prawa do zwolnienia art.22 ust.4b ust
0
2101
CIT-14 (1) Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji
Deklarację CIT-14 składają podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865), zwanej dalej „ustawą”, którzy dokonali wyboru opodatkowania na zasadach określonych w art. 19-21
0
2094
PKPIR - M Miesięczne podsumowanie zapisów podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Formularz służy do miesięcznego podsumowania zapisów podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na druku należy podać okres rozliczeniowy objęty podsumowaniem (np. marzec 2019) oraz: kwoty podsumowania kolumn księgi, sumę z poprzednich okresów, sumę od początku roku, dane os
0
2091
PdPSD Pełnomocnictwo ogólne do prowadzenia spraw podatkowych
Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie ma obowiązku, by pełnomocnikiem przed organami podatkowymi był doradca podatkowy, radca prawny lub adwokat. Dopiero zastępstwo przed sądami wymaga reprezentacji profesjonalnego zastępcy
0
2088
CIT-9R (7) Deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
Deklarację CIT-9R składają zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej, uzyskujące przychody od zagranicznych zleceniodawców za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, zwane dalej "podatnikiem" - art.26 ust.1b ustawy. Deklarację CIT-9R nale
0
2082
AKC-P (3) Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika
Deklarację należy składać do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedano samochód osobowy. Miejscem składania deklaracji jest urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynn
0
2061
CIT-TP (archiwalny) Uproszczone sprawozdanie
Wzór formularza stosuje się do transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na tery
0
2060
IFT-3R (8) (archiwalny) (2016-2019) Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
Deklaracja IFT-3R jest sporządzana za cały rok podatkowy lub w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności, w terminie do dnia zaprzestania działalności. Podstawa prawna: Art. 44d ust. 1, 3, 4 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej
0
2050
Strona 16 z 80

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.