Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Firmowe druki do wypełnienia

RACH15 (od 2014) (archiwalny) Rachunek (do sprzedaży bez VAT) 15 pozycji
Rachunek jest dokumentem potwierdzającym wykonanie określonej czynności (wydania towaru lub wykonania usługi). Podmioty wystawiające: Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokona
0
6015
GUS Z-05 (2022) Badanie popytu na pracę
Formularz GUS Z-05 "Badanie popytu na pracę" należy przekazać raz w kwartale do 9 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2022 r., do 8 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 8 października 2022 r. za III kwartał 2021 r., do 11 stycznia 2023 r. za IV kwartał
0
5931
VAT-S1 Zawiadomienie o dokonanym spisie z natury towarów dla potrzeb podatku od towarów i usług
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu z natury dla celów VAT (remanent likwidacyjny), znany jako VAT-S1 to formularz informujący Urząd Skarbowy odokonanym spisie z natury dla celów podatku VAT. Spis z natury należy sporządzić, gdy: podatnik rozwiązuje spółkę cywilną lub handlow
0
5893
ZUS RSP-D (archiwalny) Korekta wniosku o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (wniosek złożony przed 01.07.2020)
Nowy wniosek RSP-D Korekta wniosku składasz wyłącznie papierowo jeżeli zmiana dotyczy wniosku złożonego przed 1 lipca 2020 r. W takim przypadku musisz złożyć korektę wniosku o świadczenie postojowe dla działalności. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospod
0
5878
KPO Karta przekazania odpadu
Karta przekazania odpadu jest podstawowym dokumentem dotyczącym ewidencji odpadów. Karta stanowi dowód prawidłowego przekazania odpadów do uprawnionych odbiorców. Dokument przygotowuje posiadacz odpadów, który przekazuje odpady podając informacje dotyczące numeru karty, który jes
0
5809
FZ Faktura zaliczkowa KSeF
Fakturę zaliczkową wystawia się, aby udokumentować otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności - dostawą towarów lub wykonaniem usługi. Taki dokument musi zawierać wszystkie wymagane dane oraz dodatkowo otrzymaną kwotę zapłaty, wyliczoną proporcjonalnie kwotę po
0
5805
ZoUS (BHP) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Pracodawca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne powinien, przed dopuszczeniem do pracy oraz okresowo zgodnie z przepisami BHP, przeprowadzać zatrudnionym szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Odbycie instruktażu ogólnego
0
5736
US Umowa sprzedaży
Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Inne zasady obowiązują w przypadku sprzedaży rzeczy między dwoma konsumentami (sprzedaż prywatna), a inn
3.3
5647
ZoD Zaświadczenie o działalności (Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 lub AETR)
Zaświadczenie o działalności należy wypełnić na komputerze lub maszynowo i podpisać przed rozpoczęciem podróży. Zaświadczenie należy przechowywać wraz z oryginalnymi zapisami urządzeń kontrolnych zgodnie z odpowiednimi wymogami. Sfałszowanie zaświadczenia stanowi naruszenie przep
4.3
5631
IoWZ Informacja o warunkach zatrudnienia - załącznik do umowy o pracę
Informacja o warunkach zatrudnienia może stanowić załącznik do umowy o pracę. Dane wskazane w tym załączniku nie mogą być przekazane bowiem później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, a zatem możliwe jest również umieszczenie ich w umowie, jako dodatkowa część tej u
0
5624
PIT5LPL20 (archiwalny) Zaliczki na podatek i składki społeczne i zdrowotne - podatek liniowy dla PIT-36L (dawny PIT-5L)
Kalkulator pozwala na obliczanie wartości zaliczek PIT z działalności gospodarczej, wysokość składki społecznej i zdrowotnej zgodnie ze zmianami, które weszły 1 lipca 2022 r. związanymi z Polskim Ładem. Założenia: Kalkulator uwzględnia nowe zasady (Polski Ład 2.0) od miesiąca
5.0
5583
CEIDG-RB (2.1) Informacja o rachunkach bankowych
Formularz CEIDG-RB dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Druk CEIDG-RB jest załącznikiem do formularza CEIDG-1 i służy do podawania informacji o rachunkach bankowych. Wniosek w wersji papierowej na
0
5485
JPK (archiwalny) Jednolity Plik Kontrolny
Prowadzenie księgowości przy pomocy programów komputerowych zobowiązuje przedsiębiorców do udostępniania organom kontrolnym treści prowadzonych ewidencji w jednym standardowym formacie. Jednolity Plik Kontrolny ma za zadanie ułatwiać i usprawniać proces kontroli. Przedsiębiorcy z
4.6
5476
CFR-1 (5) Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji)
Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) CFR-1 wydaje organ podatkowy na postawie art. 306l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.). W części A na zaświadczeniu należy
1.9
5353
WZZI Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
Wykazy prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej, w układzie tabelarycznym. Podmiot korzystający ze środowiska przedkłada wykazy w postaci papierowej albo elektronicznej. Wykazy przedkładane w postaci elektronicznej są: wnoszone na elektroniczną skrzynkę podawczą
3.0
5193
EW (archiwalny) Ewidencja wyposażenia
Podatnicy prowadzący uproszczoną księgowość (podatkowa księga przychodów i rozchodów), jak również rozliczający się z tytułu przychodów opodatkowanych ryczałtowo (prowadzący ewidencję przychodów), zobowiązani są ujmować posiadane wyposażenie, którego wartość w chwili nabycia prze
0
5181
FVKOR(n) (od 2014) (archiwalny) Faktura korygująca VAT netto
Fakturę korygującą wystawia się gdy: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, z tytułu wcześniejszej zapłaty, udzielono opustów i obniżek cen, po dokonaniu sprzedaży, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, otrzyman
0
5122
GUS RG-SC Informacja o wspólnikach spółki cywilnej
We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub jej jednostki lokalnej należy podać dane podmiotu, którego wniosek o wpis
2.0
5114
GUS RG-OF Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG
We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG należy podać dane podmiotu, któreg
2.0
5064
ZUS US-3 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii - z wysyłką do PUE ZUS
Wniosek US-3 składany jest w celu uzyskania zaświadczenia A-1 (w związku z pracą najemną). Deklarację może pracodawca dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii. W formularzu należy wykazać dane delegowanego pracownika
5.0
5043
Strona 8 z 100

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.