Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego druki do wypełnienia

KRUS E 207 Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej
Wnioskodawca zamieszkały w Polsce, posiadający okresy ubezpieczenia za granicą i w Polsce, który ubiega się o przyznanie emerytury rolniczej, powinien złożyć wniosek o to świadczenie na obowiązującym formularzu KRUS SR-20. Do tego formularza powinien dołączyć formularz unijny E-2
4.0
1993
KRUS GRSU-1/03/2019 Wniosek do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o rodzicielskie świadczenie uzupełniające
Od dnia 1 marca 2019 roku osoby będące: matkami, które ukończyły 60 lat i urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci lub ojcami, którzy ukończyli 65 lat oraz wychowali co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi
5.0
1776
KRUS OPDM Oświadczenie - pomoc de minimis w rolnictwie
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest obowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu takiej pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie / rybołówstwie: kopie zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie /
0
1750
KRUS UD-5 Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników
Ubezpieczenie społeczne rolników powstaje od dnia, w którym zostały spełnione warunki do objęcia tym ubezpieczeniem, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie temu ubezpieczeniu. Jeżeli wraz z ustaniem okoliczności uzasadniający
0
1545
ZUS PL-USA 7 Opinia lekarska / medical evaluation
1 marca 2009 r. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zabezpieczeniu społecznym. Umowa dotyczy uprawnień osób, które podlegają lub podlegały ubezpieczeniom społecznym w jednym lub obu państwach (Polsce i USA), jak również osób wywod
3.0
1459
KRUS UD-24 Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, j
0
1450
KRUS OoPN Oświadczenie do KRUS o wysokości podatku należnego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku
Oświadczenie o wysokości podatku należnego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej pozostaje corocznym zgłoszeniem, jakie rolnik lub jego domownik musi składać, by opłacać składki do KRUS a nie do ZUS. Nieterminowe złożenie oświadczenia lub jego pominięcie spowoduje, że ro
0
1386
KRUS FIPRIR Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis
Objaśnienia do formularza: Dzień udzielenia pomocy (kol. 1)- dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, np. dzień wydania decyzji o udzieleniu pomocy lub podpisania umowy w spraw
1.0
1320
CAN-PL 1 Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą
Formularz przeznaczony jest dla osób zamieszkałych w Polsce, które zamierzają złożyć wniosek o kanadyjską rentę z Zabezpieczenia na wypadek śmierci lub o świadczenie emerytalne, dla osoby pozostałej przy życiu, dla dziecka pozostałego przy życiu lub świadczenie z tytułu śmierci z
0
1216
KRUS SR-22 Wniosek o zasiłek chorobowy
Zasiłek chorobowy przysługuje osobie ubezpieczonej, która wskutek choroby jest czasowo niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym. Wcześniejsze przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników przyznawały prawo do zasiłku na skutek niezdolności do pracy powstałej wyłącznie wskutek wyp
1.0
958
KRUS FPDM Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawców - pomoc de minimis w rolnictwie
Objaśnienia do formularza: Dzień udzielenia pomocy (kol. 1)- podać dzień udzielenia pomocy w wynikający z decyzji lub umowy. Podstawa prawna(kol. 2) - należy podać tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy. Wartość otrzymanej pomocy (kol. 3) - na
3.0
926
KRUS SR-16 Wniosek o przyznanie emerytury - renty za gospodarstwo przekazane przed 1 stycznia 1978 r.
Na mocy ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r., nr 7, poz. 25, z późn. zm.), która utrzymała w mocy art. 9. ustawy z 24.12.1990 r. o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin w
5.0
873
KRUS OoPU Oświadczenie do KRUS o podleganiu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS jest niezbędnym w przypadku ubezpieczonych, którzy pozostając rolnikami lub domownikami rolników, rozpoczynają jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą i chcą nadal opłacać ubezpieczenie KRUS. Rolnik lub domownik, który podlega
2.0
735
W-1.1/04 Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów
Formularz W-1/04 Wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz formularz załącznika W-1.1/04 wypełnia się w przypadku: Wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego; Zmiany danych; Korekty danych. Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi l
0
735
PL-CAN 1 (f) Wniosek o kanadyjskie świadczenia z tytułu starości, emeryturę oraz dla osób pozostałych przy życiu na podstawie Umowy o zabezpieczeniu społecznym zawartej pomiędzy Kanadą i Rzecząpospolitą Polską w wersji polsko-francuskiej
Formularz przeznaczony jest dla osób zamieszkałych w Polsce, które zamierzają złożyć wniosek o kanadyjską rentę z Zabezpieczenia na wypadek śmierci lub o świadczenie emerytalne, dla osoby pozostałej przy życiu, dla dziecka pozostałego przy życiu lub świadczenie z tytułu śmierci z
5.0
638
PL-CAN 1 (a) Wniosek o kanadyjskie świadczenia z tytułu starości, emeryturę oraz dla osób pozostałych przy życiu na podstawie Umowy o zabezpieczeniu społecznym zawartej pomiędzy Kanadą i Rzecząpospolitą Polską w wersji polsko-angielskiej
Formularz przeznaczony jest dla osób zamieszkałych w Polsce, które zamierzają złożyć wniosek o kanadyjską rentę z Zabezpieczenia na wypadek śmierci lub o świadczenie emerytalne, dla osoby pozostałej przy życiu, dla dziecka pozostałego przy życiu lub świadczenie z tytułu śmierci z
0
624
KRUS SR-24 (archiwalny) Wniosek o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia oraz przyjęcia dziecka w wieku do jednego roku na wychowanie
Ubezpieczonemu rolnikowi przysługuje zasiłek: z tytułu urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia dziecka do 1 roku na wychowanie (jeżeli został złożony wniosek o przysposobienie). Zasiłek macierzyński w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej wypłacany jest je
5.0
1165
KRUS SR-21A (archiwalny) Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia
Kwestionariusz należy wypełnić dla każdej osoby ubiegającej się o emeryturę rolniczą lub rentę inwalidzką rolniczą. Osoby legitymujące się okresami pracy w gospodarstwie rolnym do 31.12.1990 r. powinny podać w czyim gospodarstwie wykonywały tę pracę i dołączyć zaświadczenie z urz
1.0
1073
KRUS SR-8 (archiwalny) Oświadczenie w sprawie braku dokumentów
Oświadczenie składane w celu wskazania świadków, których zeznania pozwoliłyby udowodnić okresy zatrudnienia i wskazać zakłady pracy - okresy pracy w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy. Jeżeli zakład pracy istnieje, do niniejszego oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie zakładu
2.3
666
KRUS SR-9 (archiwalny) Zeznanie świadka
Zeznaniami świadków mogą być udokumentowane tylko podane niżej okresy: zatrudnienia, tj. wykonywania pracy w ramach stosunku pracy w myśl Kodeksu Pracy, pracy wykonywanej - w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego pracownika w danym zawodzie - w czasi
0
1105
Strona 2 z 3

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.